POLİTİKALAR
 

PDF Görüntüle

Bu Kurallar, Gülermak Grubu'nun iş ve yönetim etiği gerekliliklerini tanımlar ve açıklar.

Tüm tam veya yarı zamanlı çalışanlar ve Gülermak, Tedarik Zinciri Ortakları, taşeronlar ve tedarikçiler için çalışan diğer kişiler iş ve sorumluluk taahhütlerinde etik iş kurallarını dikkate almalıdır. Bu Kuralların amacı:   

· Yönetim Kurulu, Direktörler ve yönetim ekibi için iş etiğinin önemini vurgulamak;
· İşyerinde uygun olmayan davranışlar konusunda tüm personeli bilgilendirmek;
· Herhangi bir etik dışı davranışın rapor edilmesini aktif şekilde teşvik etmek;
· Gülermak'ın değer ve ilkelerini tanıtmak ve her türlü uygunsuzluğu önlemek.

İş Etiği Kuralları, Gülermak'ın iş için Risk Yönetim Stratejisinin kritik ve temel bir bileşenidir.  Tüm çalışanlar, işe başladıkları andan itibaren Gülermak İş Etiği Kuralları ve ilgili politikalarının amaç ve hedefleri konusunda eğitim alacaklardır. En az yılda bir kez veya politikada değişiklik olduğunda veya bir ihlal tespit edildiğinde ve alınan derslerin uygulanması gerektiğinde daha kapsamlı yenileme eğitimleri verilecektir. Tüm çalışanlardan yılda bir kez bu Kurallara uyduklarını ve uymaya devam edeceklerini ve ayrıca eksiklikleri veya iyileştirme gerektiren alanlarını belirlemeleri istenecektir. 

Gülermak çalışanları toplam değeri 10,00$'ı aşan hediye veya ağırlama taleplerini kabul etmeyecektir.  

Tüm çalışanlar, Gülermak'ın ticari çıkarlarını temsil ederken profesyonelce ve sorumlu davranmalıdır. 

Her türlü kaynağın kötü idaresi, kötüye kullanılması, israfı, aşırı veya yanlış tüketimi önlenmelidir. 

Çıkar Çatışması

Tüm çalışanlar, kişisel çıkarları ile Gülermak'ın ticari çıkarları arasında olası bir çatışmadan kaçınmalı ve vuku bulabilecek olası bir çatışma, etik@gulermak.com e-posta adresi kullanılarak derhal Etik Kurul'a bildirilmelidir. Her türlü başvuru isimsiz olarak yapılabilir. Yılda en az bir kez, tüm çalışanlar potansiyel çıkar çatışmalarına yönelik bir anket dolduracaktır.

Potansiyel çıkar çatışmaları aşağıdaki durumları içerip ancak bunlarla da sınırlı değildir:

· Bir çalışanın kişisel çıkarı, başka bir çalışanın kişisel çıkarı veya Gülermak'ın çıkarı ile çatışıyorsa veya çatışma olasılığı varsa;
· Çalışanın görevlerini objektif ve etkili bir şekilde yerine getirmesini engelleyen bir konu veya olayın meydana gelmesi veya meydana gelme olasılığının varlığı 
· Bir çalışanın pozisyonunu kendisinin veya yakınlarının menfaatleri doğrultusunda menfaat sağlamak için kullandığında.
· Bu tür durumların meydana gelme olasılığı da dahil olmak üzere yukarıda sayılanlara benzer durumların ortaya çıkışı en kısa sürede ilgili iş birimi başkanına ve/veya Gülermak Etik Kurulu'na bildirilmelidir.

İş Fırsatları

Tüm Çalışanlar:

· Gülermak'ın malvarlığını, bilgilerini veya konumunu kendisi lehine kullanamaz ve bunlardan fayda sağlayamaz; 

· Gülermak ile rekabet edemez (doğrudan veya dolaylı).

Gizlilik

Gülermak tarafından sağlanan gizli bilgilere erişimi olan tüm çalışanlar, diğer çalışanlar veya müşteriler bu bilgilerin gizliliğini korumaktan yasal olarak sorumludur.

Şüpheye mahal vermemek adına gizli bilgi, kamuya açık olmayan veya Gülermak ve müşterisinin menfaatleri üzerinde olumsuz etkisi olabilecek veya rakipler tarafından kullanılabilecek her türlü veri veya bilgidir.

Tacizin, Mobbing’in & Ayrımcılığın Önlenmesi

Gülermak, hiçbir şekilde ayrımcılık, taciz, mobbing ve zorbalık davranışlarını hiçbir koşulda tolere etmez. 

Çalışanın küçük düşürülmesini veya aşağılanmasını veya çalışanın personel grubundan tecrit edilmesini veya bertaraf edilmesini amaçlayan veya bunlarla sonuçlanan her türlü sözlü veya fiziksel eylem, ister kısa süreli, ister kalıcı ve uzun süreli olsun, yasaktır. Bireyin cinsiyeti, yaşı, engeli veya engelliliği, ırkı, fiziksel görünümü, dini, uyruğu, siyasi görüşü, etnik kökeni, cinsel yönelimi veya diğer koruma altındaki kategorisiyle ilgili her türlü taciz veya ayrımcılık, mevzuat ve bu politikanın ihlali niteliğindedir.  

Tüm çalışanlara işyerinde onurlu ve saygılı davranılacaktır. Bireyin bir başkasında korku veya endişe yaratacağını bildiği, işte performansı engelleyen, Saldırgan, aşağılayıcı, tehdit edici, göz korkutucu davranışlar, her türlü cinsel yaklaşım, aşağılama, takip, tecrit ve işbirliği yapmama, ısrarlı ve haksız eleştiri, davranış(lar), telefonla taciz, bu tür istenmeyen davranışlara örnektir. Herhangi bir çalışanın yukarıda belirtilenlerden herhangi biriyle karşılaşması durumunda, bunlar derhal ilgili Bölüm Müdürüne, İş Birimi veya Ünitesi Başkanına bildirilmelidir.  

Kendisinin veya başka bir çalışanın mobbing, taciz veya ayrımcılığa maruz kaldığına inanan veya mobbing, taciz veya ayrımcılık olaylarına tanık olan çalışanlar bu tür olayları Gülermak intranetinde isimsiz olarak “WHISTLEBLOWING” bağlantısını takip ederek veya antimobbing@gulermak.com adresine e-posta göndererek Üst Yönetime veya Mobbingle Mücadele Komitesine bildirme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek için, olayı bildiren çalışanın kimliği biliniyor olsa dahi kesinlikle gizli kalacaktır. 

Gülermak'ın Mobbingle Mücadele Komitesi, Gülermak'ın intranetinin bulguları yayınlayacağı olayın bildirilmesi üzerine derhal harekete geçecek ve sadece ihbar sırasında şikâyetçiye sağlanan özel bir kod ile erişilebilen soruşturma sonucunda tedbir alınacaktır. 

Adil Muamele

Tüm çalışanlar Gülermak müşterilerine, taşeronlarına ve tedarikçilerine karşı adil ve eşit davranmalıdır. Çalışanlar, manipülasyon, gizleme, ayrıcalıklı bilgilerin kötüye kullanılması, maddi gerçeklerin yanlış beyan edilmesi veya diğer herhangi bir haksız uygulama yoluyla çıkar sağlamamalıdır. 

Şirket Varlıklarının Korunması ve Uygun Kullanımı

Tüm çalışanlar, şirket varlıklarının korunmasından, doğru ve verimli kullanılmasından sorumludur.

Hırsızlık, ihmal ve israf Gülermak'ın kârlılığını doğrudan olumsuz etkiler. Şirket varlıkları yalnızca meşru iş amaçları için kullanılmalıdır.

Kayıt ve Raporlama Doğrulama

Tüm çalışanlar, kayıtların, hesapların ve iç denetimlerin ve beyanların oluşturulması, bakımı ve kullanımı için geçerli iç sistemleri kullanmakla yükümlüdür.

Gülermak'ın kayıtlarının herhangi bir şekilde manipüle edilmesi yasaktır.

Tüm raporlar, belgeler ve yazışmalar eksiksiz, doğru ve anlaşılır şekilde saklanmalı ve işlenmelidir.

Yasa Kuralları ve Yönetmelikleri ile Uyum

Tüm çalışanlar, geçerli tüm yasalara ve zorunlu ve düzenleyici kural ve düzenlemelere uygun hareket etmelidir. Şüpheye mahal vermemek için, tüm çalışanlar her türlü yolsuzluk ve internet kaynaklı suçlara karışmaktan kaçınacaktır.  

Gülermak Grubu, birden fazla yetki alanı ve pazarda faaliyet gösteren Küresel İnşaat Şirketidir.  Bu nedenle, birçok ülkede kabul edilen serbest ve adil ticarete ilişkin genel ilkelere, Rekabet Hukuku'na tabidir. 

Yürürlükteki rekabet yasalarına kesinlikle uymak Gülermak'ın politikası olup ayrıca her çalışanın yükümlülüğüdür. 

Gülermak, çalışanlarını rekabet hukuku yükümlülüklerini kavramaları ve dolayısıyla bunlara uymaları konusunda eğitecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler

Gülermak, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile azami şeffaflık bağlamında ve herhangi bir menfaat veya menfaati teşvik veya lehinde herhangi bir vaat veya ödeme veya mal teklifini reddeder ve meşru ve doğru ilişkileri teşvik eder. 

Gülermak çalışanları, Kamu Kurum ve Kuruluşu çalışanlarına veya aile üyelerine para veya hediye teklif edemez. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile iş görüşmeleri, beklenti veya ilişkiler devam ederken, Kamu Kurum ve Kuruluşları adına müzakere eden veya karar veren görevliler dahil olmak üzere Gülermak için çalışan kişiler, karşı tarafın kararlarını uygunsuz bir şekilde etkilemeye çalışmamalıdır.

Herhangi bir kişi, kamu görevlilerinden herhangi bir talep veya çıkar teklifi alırsa, ilişkileri derhal askıya almalı ve bu kanun hükümlerine göre durumu bildirmelidirler.

Kamu kurumları ihale verirken özel, karmaşık kanun, kural ve düzenlemeler uygulayabilir.

Düzenlemelerden herhangi birine uyulmaması suç teşkil edebilir. Bu nedenle, tüm düzenlemelere uyum için çalışanların şirket içindeki uygun uzmanlardan veya gerekirse uygun bir avukat veya danışmandan destek almaları önerilir. 

Siyasete Katılım

Gülermak, tüm siyasi parti ve örgütlerin dışındadır. 

Ancak Gülermak, herhangi bir siyasi parti veya örgüte tamamen açık ve şeffaf bir şekilde ve belirli bir yargı yetkisine ilişkin yürürlükteki mevzuata uygun olarak mali veya mali olmayan katkılarda bulunabilir. 

Uygun Olmayan ve Etik Dışı Davranışların Rapor Edilmesi

Tüm çalışanlar, diğer tüm çalışanları bu İş Etiği Kurallarına göre çalışmaya teşvik etmelidir. Uyumsuzluk veya ihlaller veya açıklığa kavuşturulması gereken herhangi bir konu, mümkün olan en kısa sürede amirlere, müdürlere veya direktörlere bildirilmelidir. Çalışanların sorun ve endişelerini birinci kademe amirlerine veya yöneticilerine iletmekten rahatsız olmaları durumunda endişelerini doğrudan bir İş Ünitesi/Birim Başkanı, Direktör, İcra Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanına bildirmeleri için aktif olarak teşvik edilmektedirler.   

Tüm denetçiler, yöneticiler ve direktörler, bu etik kurallara uyulmaması ve ihlallerin İş Birimi Başkanı, Etik Kurul veya İcra Kurulu'na bildirilmesinden sorumludur. Tüm uygunsuzluklar veya ihlaller Yönetim Kurulu tarafından uygulanan disiplin önlemlerine göre Etik Kurul tarafından gözden geçirilerek gerekli düzeltici faaliyetler, yaptırımlar uygulanacaktır. Gülermak, niyeti ne olursa olsun, herhangi bir uygunsuzluğu, ihlali, uygunsuz veya etik olmayan davranışları bildirdiği için herhangi bir çalışana karşı misilleme yapılmasına izin vermeyecektir. 

Bu kuralların ihlali ve uyulmaması Gülermak Etik Kurul üyelerine aşağıdaki adrese e-posta gönderilerek de doğrudan bildirilebilir: ethic@gulermak.com

Taciz, mobbing veya ayrımcılık konularındaki ihlal ve ihlaller ayrıca Gülermak Mobbingle Mücadele Komitesi üyelerine aşağıdaki adrese e-posta gönderilerek bildirilebilir: antimobbing@gulermak.com

Gülermak'ın ilgili komitesi, konuyu soruşturmak ve sıkı bir gizlilik içinde çözmek için derhal harekete geçecektir.  

Bilinse dahi olası uygunsuzluk veya ihlali bildiren çalışanın kimliği, örgütün üyeleri mahkeme celbine, ihtiyatlı görüşmeye veya belirli bir yargı yetkisi dahilindeki diğer yasal işlemlere tabi olması koşulu ile konu kolluk kuvvetleri tarafından soruşturma gerektirmediği sürece, bu politikanın uygulanmasına doğrudan müdahil kişiler için gizli kalacaktır. 

Değişiklikler

Yukarıdaki kurallarda değişiklik ancak Yöneticiler, Direktörler, CEO'lar ve Uyum Görevlisi'nin tavsiyeleri ile Gülermak Yönetim Kurulunun kararı ile yapılabilir.

Mustafa Tuncer

İcra Komitesi Başkanı

Kemal Tahir Güleryüz

Başkan

 

PDF Görüntüle

Gülermak Ağır Sanayi inşaat ve Taahhüt A.Ş., 1958'den beri, ulaşım altyapısı ve endüstriyel projelerin tasarımı ve inşası konusunda lider olmuştur. Müşterilerimiz için inşa ettiğimiz kamusal varlıklar nihayetinde yerel toplulukları ve son kullanıcıların yaşamlarını iyileştirmektedir.

Bu Sürdürülebilirlik Politikası, bizi hem kısa hem de uzun vadeli kararlarda etik olarak yönlendiren birkaç mevcut ve ilgili politikayı kapsamaktadır. Bu politika, sosyal, çevresel ve ekonomik gelişme olmak üzere üç temel dayanak noktasını benimsemekte ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) 1, 3- 5 ve 8-lS'i desteklemektedir. Buradan yola çıkarak sürdürülebilirlik odaklarımızı yönlendiren dört tema oluşturduk: Yerel toplulukları destekleme; çevreye saygı gösterme; sağlık, güvenlik, refahı teşvik etme; ve ekonomik kalkınma.

Politikanın Kapsamı

Bu politika tüm bölgelerdeki Gülermak'ın inşaat şirketleri, çalışanları, ticari ortakları ile Gülermak adına hareket eden tedarikçi ve taşeronları için geçerlidir.

Tedarik zincirlerinin ve iklim değişikliğinin küreselleşmiş doğası, iş operasyonlarımızın her projenin zamansal ve mekansal kapsamının ötesinde etkiler yarattığı anlamına geliyor. Bu nedenle, olumlu iyileştirmelerin tesirini artırmaya daima çaba sarfederek, bu olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde hareket ediyoruz.

Sorumluluk ve Performans Değerlendirme

Bu politikanın sahibi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Gülermak Ağır Sanayi inşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, Başkanı tarafından temsil edilerek her yıl güncellenecek politikanın içeriğinden ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Uygulamada Politika

 • Yerel Toplulukların

GeliştirdiğimDiez sötezeklleçnömemslier ve yerel toplum liderleri, yerel işgücü ve malzeme tedarikçileriyle kurduğumuz ortaklıklar aracılığıyla hizmet verdiğimiz yerel toplumları desteklemeye kararlıyız. Bu yerel işbirliklerinde, ulaşım emisyonlarını en aza indirmeye, çok kültürlülüğü teşvik etmeye, yerel nüfusu geliştirmeye ve yeniden beceri kazandırmaya ve çevresel ve sosyal yönetişim konusunda bir öğrenme mirası sağlamaya çalışıyoruz. Ekonomik miras, yerel işletmelerin hem bugün hem de gelecekte başarılı olmasına yardımcı olacak fırsatlar yaratacaktır.

 • Sağlık, Güvenlik ve Refahın Desteklenmesi

  Çalışanlarımız, çalışmalarımızdan etkilenen halk ve değer zincirlerimiz için en yüksek sağlık, güvenlik ve refah standartlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Gülermak tarafından kontrol edilen sınırlar ve değer zincirlerimizi etkileme kabiliyetimiz dahilinde, özel gereklilikler, sözleşmeye dayalı uygulama yöntemleri ve denetimler belirleyerek bu alandaki durum tespitimizi sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken, insan (çocuk dahil) hakları, çalışma ve işlevsel engelli bireyleri kapsayan ulusal v uluslararası yasa ve sözleşmelerle tutarlı olmayı taahhüt ediyoruz.


  POL-G-SUS_Sürdürülebilirlik Politikası_R00. Bu doküman Gülermak'a aittir. Orijinali veya kopyaları üçüncü taraf tarafından kullanılamaz veya paylaşılamaz. Bu belgenin kullanıcısının/okuyucusunun sorumluluğunda, bu sürümün doğrulanmış ve

  gerçek sürüm olduğundan emin olunması gerekmektedir.


 • Çevreye Saygılı Olmak

  Gülermak'ın 2050 Net Sıfır hedefiyle, iklim azaltma ve dayanıklılık sorumluluklarını eğitim ve ilgili standart ve normların uygulanması yoluyla her çalışanımıza ve tedarik zincirimize yayıyoruz. Sözleşmelerimizin yürütülmesi boyunca beşikten beşiğe felsefesini dahil etmeye çalıştığımızdan kaynak çıkarma aşamasından kaynak geri kazanım aşamasına kadar tüm yaşam döngüsündeki çevresel etkilerin dikkate alınması bu yaklaşımın ayrılmaz bir parçasıdır.

  Üretim sırasında, toprağa, havaya ve suya yayılımı sınırlandırırken, insan ve doğa temelli topluluklara verilen rahatsızlığı en aza indirerek "görünmez bir şantiye" işletmeyi hedefliyoruz.

 • Ekonomik Gelişme

Hem müşterilerimizin yararına hem de işimizin sağlığı için ekonomik faydaları bu politikanın diğer temalarıyla dengeleyen kararlar alacağız. Bunu yapmak, müşterilerimizin ve daha geniş paydaşlarımızın daha verimli çalışmasına yardımcı olur ve bu da hedeflerimize ulaşırken gezegenin kaynaklarını korur. Verimliliğe, yenilenebilir kaynaklara ve beşikten beşiğe felsefesine odaklanmak, küresel toplumun geleceğin ekonomileri için hammadde olarak doğal sermayesini sürdürmesine yardımcı olacaktır.
Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

2022.10.08

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

  2022.10.08

 

PDF Görüntüle

Giriş

Gülermak, endüstriyel ve altyapı projeleri sunarken, bunları günlük yaşamda kullanan toplulukları ve onların yaşamlarını iyileştirir. Tükettiğimiz enerji ve malzeme kaynaklarının çevre ve insanlar üzerinde  etkiye sahip olduğunun farkındayız.  Bu politika, tüm iş yaşam döngümüzün ayrılmaz bir parçası olarak çevreye ve topluluklara saygı gösterilmesini taahhüt eder. 

Politika Erişimi

Bu politika Gülermak'ın kendi işletmeleri ve çalışanları, ticari ortakları ile Gülermak adına hareket eden tedarikçi ve taşeronları için geçerlidir.

Eylemlerimizin doğaya, insana ve onun kültürel mirasına, işimizin zaman ve mekânının çok ötesinde etkileri olacağını bilmemiz, etkiyi en aza indirme tercihimizi etkilemektedir.

Sorumluluk ve performans değerlendirme

Bu politikanın sahibi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından temsil edilen Yönetim Kuruludur.  Gülermak Yönetim Kurulu, politika içeriğinin değerlendirilmesinden ve şirketin çevre performansının ve yönetiminin buradaki taahhütlerimize göre sürekli olarak iyileştirilmesinden sorumludur.

Pratikte politika

• Yasa ve sözleşmelere uygun hareket ediyoruz. 
Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve karşılıklı anlaşmalara uyum, çalışma şeklimizin temel ön koşullarıdır.  Küresel çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek için uluslararası kabul görmüş yönergelere uygun hareket ediyoruz. 

• Gezegenimize saygı duyuyor, yaşam boyu en yüksek kazanç performansı için çalışıyoruz.
Çevre avantajları için çabalarken, tüm iş süreçlerini en az olumsuz çevresel borçlarla planlamayı ve yürütmeyi taahhüt ediyoruz. Enerji tüketimini, aşırı malzeme kullanımı ve atık üretimini en aza indirerek, aynı anda çevreye, iklime hizmet ediyor ve müşterilerimize olan maliyetlerini düşürüyoruz. Konsept tasarımından uygulamaya, kullanımda, kullanım ömrü sonu ve geri kazanım aşamalarına kadar müşteri/proje ortağı işbirliği yoluyla yaşam boyu çevre ve iklim performansını optimize ediyoruz. 

• Tüm çabamız karbonsuz bir gelecek için
Paris Anlaşmasının 1.5°C hedefi ile uyumlu şekilde ve bu hedefi endüstri rol modeli olarak benimseyerek işimizi geliştirirken acil iklim değişikliği tehtidine karşı etkin ve ilerleyici bir tepkiye olan ihtiyacın farkındayız.    Bunu, aşağıdakileri içeren uzun vadeli sağlam bir karbon azaltma planı aracılığıyla 2050 yılına kadar aşağıdakileri sağlayan Net Sıfır emisyon elde etmeyi taahhüt ederek gerçekleştiriyoruz: 
-    Sözleşmelerimiz boyunca beşikten beşiğe felsefesini geliştiren; 
-    küresel ısınma ve 1,5°C hedefine ulaşma motivasyonu hakkında bilgi yayan.  
-    Sera Gazı Protokolü ve ISO 14064 serisi ile uyumlu olan; 
-    iddialı bir 5 yıllık döngü eylem planı sunan;
-    organizasyonumuz ve projelerimiz dahilindeki azaltım ve uyum önlemlerini tanımlayan.

• Görünmez şantiye konseptini teşvik ediyoruz.
Şantiyelerimizde görünmez olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şantiyelerimizi, işlerin başlamasından önce olduğu gibi, mevcut yol ve tesisleri faal durumda tutmaya çalışarak faaliyetlerimizin yerel topluluklara rahatsızlık vermesini en aza indirecek şekilde organize ediyoruz.  Ayrıca yerel ekolojiye verilen zararı en aza indirmek için azami özeni gösteriyoruz.

• Çalışanlarımızı ve ilgili proje paydaşlarımızı eğitiyoruz.
Kurumsal düzeyden proje düzeyine kadar öğrenme, katılım ve geliştirme faaliyetleri yoluyla çevre ve iklim sorunlarına ilişkin farkındalık ve sorumluluğu teşvik ediyoruz.  Farkındalık, kullandığımız küreselleşmiş değer zincirlerinin zaman ve mekânsal etkilerini içerir.  Personelin Gülermak'ın çevresel ve karbon ayak izini etkileyen mevcut alışkanlıkları yeniden düşünmesine yardımcı olma adına faaliyet ve teşvikleri hayata geçiriyoruz (ör. araba ile ulaşım).  

Mustafa Tuncer

Yönetim Kurulu Başkanı
04.07.2022

Kemal Tahir Güleryüz

Başkan
04.07.2022

 

PDF Görüntüle

Gülermak İş Sağlığı ve Güvenliğini (İSG) önemle desteklemekte ve temel insan hakkı olarak ele almaktadır.

Temel ilke olarak kabul ettiğimiz insan hayatı ve sağlıklı çevrenin önemi doğrultusunda, tüm paydaşlarımız, çalışanlarımız, işverenlerimiz ve çevredeki komşularımız için güvenli ve rahat bir işyeri sağlamak, iş güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, ramak kala, yaralanma ve mesleki sağlık sorunlarını önlemek ve iş yerinde sağlık ve güvenliğin sürekli iyileştirilmesine odaklanmayı sürdürmek öncelikli hedefimizdir.

Bu bağlamda, İSG ile ilgili temel ilkelerimiz şunlardır;

Yasal gereklilikler tüm işyerlerinde sıkı bir şekilde takip edilecektir.

Hepimiz, şirket içindeki makamımız ve statümüz ne olursa olsun, işyeri sağlığı ve güvenliği konusunda kanunlarda belirtildiği şekilde periyodik eğitimleri alacağız ve sektördeki gelişmelere ayak uyduracağız.

Tüm personel olası risklerden haberdar edilecek ve bu alandaki iyileştirme fırsatlarından yararlanmanın yanı sıra, daha fazla tehlikelerin belirlenmesi, izlenmesi, ortadan kaldırılması ve risklerin minimize edilmesi için gerekli önlemleri almaktan sorumlu olacaktır. "Güvenli olmayan işi yapma" fikri doğrultusunda her bir çalışanın işi durdurma yetkisi vardır.

Üst Yönetimin katılımını sağlayarak, İSG yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi ilkesi ile en sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamak ve daha da geliştirmek için gerekli tüm kaynakların kullanılabilirliğini sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İletişim, Danışma ve Raporlama

Sağlık ve güvenlikte en yüksek standartlara ulaşılmasının, tüm çalışanlara kişisel sorumluluk duygusu vererek iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin bir parçası olarak karar alma süreçlerine çalışanların etkin katılımını ve danışmanlığını gerektirdiğine inanıyoruz. Tüm paydaşlar da dahil olmak üzere çalışanlar, işverenler, yerel topluluklar, yürütme organları ve idari makamlarla açık ve etkili bir iletişim sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.

Gülermak, tüm çalışanlarını iş arkadaşları ile birlikte işyerlerini gözden geçirmek, tehlikeleri tespit etmek, işyerindeki önleyici ve koruyucu önlemleri tartışmak için sürekli zaman ayırmaya teşvik eder.

Gülermak ve/veya Gülermak iş ortaklığının her çalışanı, aşağıdaki durumların oluşması halinde ilgili iş birimi yöneticisine rapor etmekle yükümlüdür;

• İşbu politikanın ihlali,
• Uluslararası ve Yerel iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarının ihlal edilmesi,
• Gülermak’ın yürürlükte olan sağlık ve güvenlik prosedürleri uygulamalarındaki uygunsuzluklar.

 

Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

 

PDF Görüntüle

Gülermak Yönetim Kurulu bir yandan ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirmek amacıyla bu politikanın tam anlamıyla uygulanmasını sağlamak için gereken kaynakları ayırırken, bir yandan da çalışanların ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan imalat ve taahhüt hizmetleri sağlamak üzere tüm çalışanları ile birleşik hedeflere sahip tek bir birim olarak çalışmak suretiyle faaliyetlerini kusursuz şekilde gerçekleştirmeyi ve başarmayı  taahhüt  etmektedir.

Bu bağlamda, kalite ile ilgili temel ilkelerimiz şunlardır;

 • Yasa ve mevzuat gereği olanlar dâhil olmak üzere, çalışanlarımızın ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını anlıyoruz;
 • Hedeflerimizi standart sektör gerekliliklerinin üzerinde belirliyoruz;
 • İş ortaklığının önemine inanıyoruz;
 • Sorumluluğu ve başarılarımızın gururunu tüm çalışanlarımızla paylaşıyoruz;
 • Süreçlerimizi nicel olarak sürekli takip etme ve elde edilen performansı ölçme amacımıza bağlıyız;
 • Takip edilen sonuçlara göre kalite yönetim sistemimizin etkililiğini arttırmak ve sürekli gelişmesi için gayret sarf ediyoruz.

Gülermak, verimli ve kârlı bir şekilde faaliyet göstermek dâhil olmak üzere taahhütlerini yerine getirmek amacıyla yönetimin bu politikanın hayata geçirilmesinde sorumluluğuna saygı göstermektedir.

Entegre Yönetim Sistemi Müdürü, Yönetim Kurulu tarafından politikanın uygulanması ve sistem verimliliğinin takip edilmesi amacıyla kaliteden sorumlu yönetici olarak atanır.

Bu politika en az yılda bir kez sürdürülebilirliğinin devamlılığı bakımından gözden geçirilir ve uygun olduğu sıklıkta güncellenir.

 

Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

  2021.03.01

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

    2021.02.26

 

PDF Görüntüle

Gülermak tüm dünyada inşaat ve mühendislik hizmetleri vermektedir. Gülermak yürüttüğü operasyonlar sebebi ile elde ettiği herhangi bir kişisel veri ile ilgili, Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası (‘Politika’) kapsamında, veriyi işleme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, kabul etme, erişim sağlama, sınıflandırma ve önlem alma gibi faaliyetleri için prosedürler uygular.

Genel Politika

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin genel politika gereği, Gülermak;

 • Bireylerden sadece gerekli veriler , veri sahibinin rızası alınarak, işlenmek ve/veya belirli bir amaç için kullanılmak üzere, yalnızca yerel yönetmelik ve yasal yükümlülüklere uygun olmak ve bilginin gizliliği için gereken önlemleri almak suretiyle talep edilir.
 • Veri sahibini, veri talebinin amacı ve türü, kayıt ve muhafaza şekli, süresi ile muhtemel transferleri ve sahip olduğu haklarla ilgili bilgilendirir.
 • İşlenen kişisel veriler, işleri gereği verilere erişimi olan veri sorumluları konusunda uygulanan sınırlandırmalar ve iş sözleşmelerinde kişisel veri koruma taahhütlerinin yer aldığı konusunda çalışanlarının bilincini arttırır. Bu belirtilenlere ek olarak, transfer edilen kişisel verilerin gizliliğini güvence altına almak için, üçüncü taraflar ve kurumlar ile gizlilik sözleşmesi yapar.
 • Gülermak, kişisel verileri yalnızca yasalar izin verdiği müddetçe muhafaza eder ve saklar. Gerekli olmadığında, her türlü kişisel veriyi yönetmeliğe uygun şekilde yok eder, siler ya da anonimleştirir.
 • Gülermak, veri sahibinin işlenmiş kişisel verileri ile ilgili yasal haklarını kullanmasını sağlamak için gerekli tüm kuralları belirlemiştir.

Temel Prensipler

Gülermak, işlenmiş kişisel veriler konusunda aşağıda belirtilen hususlara azami dikkat göstermektedir;

 1. İyi niyet ve yasalara uygunluk,
 2. Doğruluk, ve gerektiğinde gerçeklik,
 3. Yasal, açık ve belirli bir amaç için veri işleme,
 4. Amaç ile ilişkili, ölçülü ve sınırlı veri işleme,
 5. Yasal düzenlemeler izin verdiği müddetçe, belirli bir amaç için veriyi muhafaza etme.

Gülermak, yukarıda belirtilen prensiplere uygun şekilde veri işlenmesi için gerekli olan tüm idari ve teknik önlemleri alır.

Kişisel Verilerin Korunması İçin Alınan Önlemler

Gülermak, aşağıda belirtilen hususlarda idari ve teknik önlemlerin alınması sorumluluğunu üstlenir;

 • Kişisel verileri koruma konusunda tüm çalışanlara eğitim verilmesi ve farkındalığının arttırılması,
 • Kişisel veri koruma politika ve prosedürlerinin tanımlanması,
 • Tehditlere karşı risklerin araştırılması ve önlemlerin alınması,
 • Veri saklama süresini de dikkate alarak kişisel veri kullanımının sınırlı tutulması,
 • Saklanan kişisel verilerin güvenliğini sağlama ve kontrol etme.

Veri Sahibinin Başvuru Hakkı

Veri sahibi, Gülermak tarafından işlenen ve muhafaza edilen kişisel verisi hakkında bilgi edinmek için istediği zaman başvuruda bulunabilir ve Gülermak yasa ve yönetmelikler gereğince veri sahibini kişisel verisi ile ilgili bilgilendirir.  

Veri sahibi,

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel verisi işlenmiş ise, ilgili prosedür hakkında bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verisinin hangi amaç ile işlendiğini ve belirtilen amaca uygun biçimde işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel veri eksik ya da hatalı işlendi ise, düzeltilmesi için talepte bulunabilir.

Bu doğrultuda, veri sahibi kişisel verisi ile ilgili bilgi edinme ve policies@gulermak.com adresine e-posta göndererek soru ve şikayetlerini iletme hakkına sahiptir. İlgili talepler mümkün olan en kısa sürede, en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

    2021.02.26

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

  2021.02.26

PDF Görüntüle

Bu belge, Gülermak'ın Bilgi Güvenliği'nin iş açısından kritik konusuna yönelik yönetim yaklaşımını özetleyen Bilgi Güvenliği Yönetim Politikasıdır (bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır).   Bu Politikaya uyum zorunlu olup Gülermak'ın ilgili mevzuata uygun olarak iş hedeflerine ulaşmasını sağlarken, işe özel hassas bilgilerin kasıtlı veya kasıtsız olarak yayınlanmasından kaynaklanan itibar riskini azaltacaktır.  

Gülermak, dünyanın birçok ülkesinde inşaat ve müteahhitlik hizmetleri vermekte olup verimli, güvenilir ve yüksek performanslı bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini (BGYS) sürdürmenin ve geliştirmenin çok önemli olduğunu değerlendirmektedir. BGYS, Gülermak'ın ISO9001, 14001 ve 45001'e akredite edilmiş Bütünleşik Yönetim Sisteminin bir parçasıdır. 

Gülermak'ın BGYS'si ISO/IEC 27001 standardına uygun olarak geliştirilmiştir ve tedarikçilerimiz, taşeronlarımız, paydaşlarımız ve işverenlerimizin altyapısı ile etkileşimi ile birlikte ve Gülermak'ın iş sürekliliği ve izlenebilirlik sürecine güvenerek bilginin kullanılabilirliği, gizliliği ve bütünlüğü konusundaki taahhüdünü ölçme ve doğrulama konusundaki küresel amacına ulaşmasını sağlayacaktır.   

     Gülermak’ ın BGYS gelişiminde kullanmış olduğu kilit iş amaçları:

     · İş faaliyetlerimiz, sözleşme yükümlülüklerimiz, ISO/IEC 27001 standardı gereklilikleri ve diğer yürürlükteki gereklilikler için geçerli olan yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyarken bilgi güvenliğimizi sürdürmeyi taahhüt ediyoruz. 

     · Gizlilik, kullanılabilirlik ve bütünlük ihlalleriyle sonuçlanabilecek iç ve dış tehlikelere karşı bilgiyi güvence altına almayı taahhüt ediyoruz. BGYS'mizin etkin yönetimi ile paydaşlarımızın ve işverenlerimizin varlıklarını yönetiyor ve bilgilerin yetkisiz taraflara ifşa edilmesi, yetkisiz değişiklik, hırsızlık veya tahribata karşı koruma riskini en aza indiriyoruz.  

     · Risk analizi, inceleme, eğitim ve denetimler gerçekleştirerek ve sürekli yakından performans göstergelerimizi izleyerek BGYS'mizi sürekli iyileştireceğiz. 

Gülermak için çalışan herkes BGYS'ye uygun hareket etmek, politikaya uygunluğu kendi tesislerinde izlemek, herhangi bir uygunsuzluğu raporlamak ve BGYS'mizi sürekli iyileştirmek için önerilerde bulunmakla yükümlüdür. 

Gülermak'ın Kıdemli Liderlik ekibi, Politikamızı ve ilgili hedeflerimizi herkesin anlamasını sağlamaktan ve iletişim kurmaktan sorumludur. Kıdemli Liderlik ekibi ayrıca gerekli insan, organizasyon ve teknik kaynakları sağlayarak kurulan sistemin verimli bir şekilde planlanmasını, paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlar. 

Bu Politika, geçerliliğinin devam etmesini güvence altına almak için en az yılda bir kez gözden geçirilecek, ancak uygun olduğu kadar sık revize edilecektir. 

 

Mustafa Tuncer

İcra Komitesi Başkanı

Kemal Tahir Güleryüz

Başkan

PDF Görüntüle

Gülermak tüm dünya çapında inşaat ve taahhüt işleri yürütmektedir.

İşlerimizi dürüstlük ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına uygun olarak profesyonelce sürdürmekteyiz. Adil hareket etme konusundaki saygınlığımız şirket olarak sahip olduğumuz kurumsal değerler ve çalışanlarımızın kıymeti üzerine kuruludur. Etik iş uygulamalarına olan adanmışlığımız kapsamında, hiçbir rüşvet veya yolsuzluk eylemini tolere etmeyeceğiz.

Bu Politika, Gülermak’ ın denetiminde ve aynı zamanda asgari yükümlülükler olarak her türlü yasa ve yönetmeliklerle uyumlu şekilde tüm kadrolu veya geçici Gülermak çalışanları, yüklenicileri, direktör ve müdürleri, iştirakleri ve ortak girişim şirketleri için geçerlidir. Acenteler, temsilciler ve diğer aracı kuruluşlar da dahil olmak üzere Gülermak’ı temsil eden veya Gülermak adına hareket eden üçüncü tarafların bu Politika ile uyumlu şekilde hareket etmesi gerekmektedir.

Gülermak, kendi denetiminde olmayan ortak girişim şirketleri veya ortak girişim ortaklarını, rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi için benzer politika ve prosedürleri benimsemeleri için teşvik etmek konusunda yükümlülük hissetmektedir.

Gülermak, rüşvet ve yolsuzluğa “sıfır tolerans” yaklaşımıyla çalışmaktadır.

Gülermak rüşvet (ödemeler, herhangi bir değeri olan birşeyin teklif veya vaat edilmesi), hediye ve ağırlama, iş kolaylaştırma ödemeleri (hali hazırda hak edilmiş olan rutin bir eylemin ifasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan küçük ödemeler ile harçlar) ve hükümet yetkililerine yapılan ödemeler gibi rüşvet ve yolsuzluk konularında sıfır tolerans uygulamaktadır.

 

Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

2021.02.26

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

2021.02.26

PDF Görüntüle

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (“Gülermak”), çeşitli uluslararası pazarlarda 60 yılı aşkın tecrübesiyle öncü mühendislik ve inşaat şirketidir. Gülermak ailesinin tüm şirketleri ortak İş Etiği Kurallarını, diğer politikalarını ve prosedürlerini paylaşır. Bu belgeler Gülermak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bu politika ve prosedürlerin ilkeleri, vizyonumuza ve Tedarik Zinciri Politikamızın (“SCP”) gelişimini yansımaktadır.

Gülermak tedarik zincirinin her bir üyesinin, şirket ile aynı yüksek standartları ve değerleri sürdürmesi beklenir. Taahhütlerimizi, politikalarımızı ve değerlerimizi tüm tedarik zincirimize yayıyor ve tedarikçilerimizi, sağlayıcılarımızı, ortaklarımızı, yüklenicilerimizi ve alt yüklenicilerimizi (birlikte “Tedarik Zinciri Ortakları”) aynı taahhütlere uymaya teşvik ediyoruz. 

Gülermak, faaliyetlerinin sürdürülebilir gelişimi, çevreye saygı, iyi kurumsal yönetim, mevzuata uygunluk, sağlık hizmetleri, çeşitlilik ve kapsayıcılığın teşviki, insan haklarına saygı ve her türlü rüşvet ve yolsuzluğun reddedilmesi konusunda kararlıdır. Taahhütlerimiz, büyük ölçüde Tedarik Zinciri Ortaklarımızla olan bağlantımıza dayalıdır. Gülermak, ticari faaliyetlerini desteklemek için Mal, Hizmet, Malzeme ve Ekipman temini için sınırlı sayıda güvenilir uzun vadeli stratejik Tedarik Zinciri Ortağı kullanır. 

Hedeflerimiz, ortaklarımızın verimli, yaratıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmemize yardımcı olduğu, işbirlikçi, sürdürülebilir bir tedarik zinciridir.

Tüm yeni ve/veya ek Tedarik Zinciri Ortakları, tedarikçi durum tespiti sürecinin bir parçası olarak usulüne uygun olarak incelenecektir. Tedarik zincirimizde faaliyetlerini sürdüren şirketlerin eylemlerinden sorumlu tutulabilmesi bizim için önemlidir, bu nedenle herhangi bir satın alım öncesinde kapsamlı durum tespiti yapıyoruz.  

Tedarik zincirimizin güvenli, etkili, adil ve sağlam yönetimi, Gülermak'ın resmi ve bütünleşik politika beyanlarının uygulanmasıyla yönetilir. Tedarik Zinciri Ortaklarının aşağıdaki belgelerde belirtilen kriterlere uyum sağlaması beklenir:

Politika, prosedürler ve sözleşme koşulları

İlgili kapsam  

Modern Kölelik ve İnsan Kaçakçılığı Beyanı

Gülermak'ın Modern Kölelik ve İnsan Ticareti Açıklaması tedarik zincirimiz için zorunlu istihdam şartlarını ve sözleşme şartlarını belirtir.

İş Etiği Kuralları (CBE)

CBE tüm Gülermak Çalışanlarının ve Gülermak için çalışan kişilerin Çıkar Çatışmaları, İş Fırsatları, Gizlilik, Mobbing ve Ayrımcılıkla Mücadele, Adil Muamele, Şirket Varlıklarının Korunması ve Doğru Kullanımı, Kayıt ve Raporlamanın Doğruluğu, Kanun, Kural ve Yönetmeliklere Uyum, Kamu Yönetimi ve Kurumları ile İlişkiler ve Siyasi Katılım üzerine inşa ettiğimiz standartlar hakkında bilgi sahibi olmasını güvence altına almaktadır.  

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası (ABAC)

Rüşvetin önlenmesi, Adil ve açık rekabet, Tüyo alarak alıp satma işlemlerinin önlenmesi, Dolandırıcılığın önlenmesi, Bilgi uçurma, Ayrımcılık ve izolasyonun önlenmesi gibi olaylar tamamen Gülermak Rüşvet ve Yolsuzlukla ve Ayrımcılıkla Mücadele Politikasının kapsamındadır. Bu politikanın sponsoru Uyum Görevlisidir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası (CSR)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası üzerinde doğrudan veya dolaylı etkiye sahip olduğumuz ve faaliyetlerimizi yürütürken ve halkla ve çalışanlarımızla iş yaparken adil davrandığımız Gülermak'ın İnsan Haklarına, Çalışma Uygulamalarına ve Sosyal Korumaya, Çevreye saygı duyduğumuzun beyanıdır. Bu belgede ayrıca topluluk katılımı için standartlarımızı da belirledik.  

Sağlık & Güvenlik, Çevre & Sürdürülebilir Kalkınma, Kalite Politika Beyanları (OHS, ENV, QAC)

Gülermak’ın bu üç politikası ile İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevresel Boyutlar ve Etkiler, Sürekli Kalite Güvencesi bağlamında Gülermak’ ın çağdaş uluslararası standartları, yönetmelik ve yasaları izlemekte olduğunu beyan ediyoruz. Bu politikalarla, organizasyonumuzun etkileşim içinde olduğumuz toplulukla şeffaflığını ve işbirliğini de garanti ediyoruz.

Gülermak Çalışanları için Mobbing ve Ayrımcılıkla Mücadele Rehberi

Bu belge, tüm Gülermak çalışanlarının Ayrımcılık, Taciz ve Mobbing olayları hakkında bilgi sahibi olmasını, yukarıdakileri tanıyabilmelerini, bir veya daha fazlası meydana geldiğinde nasıl davranacağını bilmelerini ve bunlardan nasıl kaçınacakları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

Satın alma Prosedürü

Tüm tedarik zinciri ortakları, Gülermak'ın Eşitlik, Çeşitlilik ve dahil etme, adil muamele ve diğer konulardaki taahhütlerini uygulamalıdır. Uyumluluğu sağlama adına Gülermak, yeni ortakların şirketin en iyi uygulamalarına ve yükümlülüklerine uyumlu hareket etmesi halinde durum tespiti kontrolleri gerçekleştirir.

Endişelerin bildirilmesini ve ihbarcıların korunmasını teşvik etmek için İhbar Mekanizması artı sistem ve prosedürler,

İhbar mekanizmamız, aşağıdaki politikalardan biri veya birkaçının geçerli olduğu durumlarda muhbirin (mağdur veya tanık) ismini gizli tutmak amacıyla tasarlanmıştır: CSR, ABAC, CBE, ENV, OHS, QAC, Modern Kölelik, İnsan Ticareti, Mobbing ve Ayrımcılıkla Mücadele veya Gülermak tarafından uygulanan herhangi bir prosedürün ihlali. Bu mekanizma, Etik Kurulun olay (lar) hakkında zamanında bilgi sahibi olmasını ve olayın tırmanışını durdurmak ve/veya durumu kökten çözümlemek için müdahale etmesini sağlar.

Bilgi Güvenliği Yönetimi

Gülermak BT risk yönetimi için mevcut strateji ve çerçevesi Bilgi Güvenliği Yönetimi belgesinin oluşturulması ve sürdürülmesi yoluyla bilgi ile bağıntılı risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, ele alınması ve kontrol edilmesini sağlayan kılavuz ilkelerdir.
Gülermak'ın gizli bilgileri muhafaza standartları, müşterilerimizle işbirliğimizde hayati öneme sahiptir. Aynı yükümlülükler, projenin gizli veri gerektiren kısımlarında ilgilenen tedarik zinciri ortaklarımız tarafından da yerine getirilmelidir.   
Gülermak operasyonlarını güvence altına alabilmek için Gülermak, süreklilik planlarının varlığını, yedekleme prosedürlerini, zararlı kod ve kötü niyetli faaliyetlere karşı savunmayı, sistem ve bilgi erişim kontrolünü, olay yönetimini ve raporlamayı sağlar.

Standart sözleşme maddeleri

Gülermak'ın iş etiği, çevre, sağlık ve güvenlik, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, eşit muamele ve insan hakları ile ilgili politikalarına bağlılık ile ilgili maddeler tedarik zinciri ile yaptığımız tüm sözleşmelerde standart olarak yer alacak tüm operasyonel birimlerle paylaşılmaktadır. Maddeler, Gülermak'ın politika ve prosedürlerini sürdürme zorunluluğu, iş kontrol haklarını ve istihdam kayıtlarının tutulması ile ilgili yükümlülükleri kapsar.

Yasal uyum

Tedarikçilerimizin faaliyet gösterdikleri yargı bölgelerinde yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere bunların yanı sıra bu Politika, İş Etiği Kurallarımız ve diğer kilit politikalar dahil olmak üzere Gülermak'ın prosedürleri, talimatları ve standartlarına uyumlu hareket etmesi gerekir.
Gülermak özellikle, tedarikçilerin ceza gerektiren suçlar, tröst veya yolsuzlukla mücadele yasalarının ihlali ve kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele düzenlemelerine uyulmaması gibi özellikle ciddi ihlaller kapsamında sıfır tolerans politikası benimsemesinin gerekli olduğunu düşünmektedir.
Bu bakımdan tedarik zincirimiz faaliyetlerini doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık bağlamında yürütmelidir.

Tedarik zincirinden çalışma ilişkileri ve insan hakları konusunda beklenen eylemler

Tedarik Zinciri Ortaklarının mevcut düzenlemeye ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel sözleşme ve tavsiyelerine uymaları ve aynı zamanda aşağıdakilere dayalı olarak proaktif tedbirleri almaları beklenir:

• Tedarikçiler için BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerinin benimsenmesi 

Tüm Tedarik Zinciri Ortakları, sözleşme imzalandığında yürürlükteki Genel Sözleşme Koşullarını kabul etmelidir. Bu, tedarikçinin kendi personeli ve altyüklenicileri tarafından üstlenilen görevlerle ilgili olarak BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin aşağıdaki On İlkesini üstlenmeyi ve bunlara tam olarak uyum sağlamayı kabul ettiği anlamına gelir. 

İnsan Hakları:

1.      İnsan haklarının korunmasını desteklemek ve korumak
2.      İnsan hakları ihlallerine ortak olmamak

İşgücü:

3.      Örgütlenme özgürlüğünü ve toplu pazarlık hakkını desteklemek
4.      Zorla ve zorunlu çalıştırmayı ortadan kaldırmak
5.      Her türlü çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak
6.      İstihdam ve meslek açısından ayrımcılığı ortadan kaldırmak

Çevre:

7.      Çevresel zorluklara karşı ihtiyatlı bir yaklaşımı desteklemek
8.      Daha büyük oranda çevresel sorumluluğu teşvik etmek
9.      Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmek 

Rüşvetle mücadele 

10.  İrtikap ve rüşvet dahil her türlü yolsuzluğa karşı çalışmak.

Yeni tedarikçi seçim ve proje yürütme aşaması

Bu Politikanın önceki bölümlerinde ayrıntıları verilen etik ve sürdürülebilirlik gereksinimleri Gülermak'ın yeni tedarikçilerin onaylanması ve risklerinin değerlendirilmesi sürecinde dikkate alınmaktadır.

Proje yürütmesi sırasında, Gülermak, ana tedarikçilerin yanı sıra yüksek riskli olarak sınıflandırılan tedarikçilerin de performans değerlendirmelerini yapacaktır. Bu değerlendirmeler, tedarikçilerin Gülermak ve diğer Grup şirketlerinin sorumlu tedarik zinciri yönetimi konusundaki beklentilerini özümsemesine yardımcı olur.

En iyi uygulamaların tanıtılması, kapasite destekleyici ve geliştirici tedbirler

Gülermak, bu Politika içeriğine ve olası değişikliklere dayalı olarak ticari ilişkiye dair taahhütlerini ve beklentilerini şeffaf bir şekilde tedarikçilerine iletecektir.

Gülermak, aynı zamanda tedarikçilerinin sürekli gelişimlerini teşvik edecektir. Bu yaklaşım, uyumsuzluk durumlarının eski haline getirilmesini ve çözümlenmesini ve tedarikçi kapasitesinin iyileştirilmesini kapsar. 

Gülermak'ın inovasyon kabiliyeti, tedarik zincirimiz tarafından yönlendirilmektedir. Bu nedenle, tedarikçileri yeni ürün ve hizmetlerini oluştururken desteklemek için yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bunu doğrudan katılımla, Gülermak Akademi'yi destekleyerek ve müşterilerimiz ve ortaklarımızla işbirliği de dahil olmak üzere hızlandırıcıları destekleyerek ve yönlendirerek gerçekleştiriyoruz. 

Bu politika ve tetkiklerle uyumun denetimi

Gülermak, tedarikçilerinin bu Politikaya aktif uyumunu ve olası değişikliklerini herhangi bir anlaşmadan önce ön yeterlilik değerlendirmesi yoluyla değerlendirecek ve yukarıda belirtilen politika ve prosedürlerin tedarikçi tarafından peş peşe kavrandığına ve taahhüt edildiğine dair yazılı onay alacaktır. Ayrıca Gülermak, nihai bir değerlendirme ve söz konusu sözleşmedeki performanslarının puanlanması ile çalışmaları tamamlandıktan sonra, bu politika ve prosedürlerin tedarik zinciri ortakları tarafından uygulanmasını da ele alacaktır.  

Tedarikçilerden birinin bu politikalardan herhangi birine uymaması durumunda Gülermak:

Tedarikçi ile birlikte gerekli düzeltici önlemleri analiz edip iyileştirme için kılavuzlar sağlayacak veya 

ihlallerin tekrarlanması veya özellikle yoğunluğunun artması durumunda, yürürlükteki sözleşme maddeleri veya mevzuat uyarınca ilgili diğer haklara halel getirmeksizin tedarikçi ile olan sözleşmeyi feshedecektir. Gülermak ayrıca tedarikçiyi onaylı tedarikçi listesinden çıkarma yoluna gidebilir.

Bu Politikanın olası bir ihlali, Gülermak'ın İş Etiği Kuralları veya buna dahil diğer Politikaların ihlallerinin güvenli ve gizli bir şekilde bildirimini kolaylaştırmak için geçerli iletişim hattı kullanılarak Gülermak'a bildirilmelidir. 

Gülermak ve aile şirketlerinin Tedarik Zinciri Ortakları, iletişim hattına aşağıdaki kanallardan erişebilecektir:

e-posta: ethic@gulermak.com 

Yetkili Komite tarafından gözden geçirildikten sonra ve Komitenin tavsiyesi üzerine, bu Tedarik Zinciri Politikası (“SCP”) 16 Mayıs 2022 tarihinde Gülermak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve şirketin küresel politika ve stratejilerini belirlemeye ilişkin genel devredilemez görevinin devamı niteliğinde, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncer tarafından imzalanmıştır.

Onay Tarihi: 16 Mayıs 2022

Mustafa Tuncer

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Tahir Güleryüz

Başkan

PDF Görüntüle

Gülermak, dünyanın her yerinde inşaat ve taahhüt hizmetleri vermektedir. 

Ticari faaliyetlerde işbirliğine dönük çalışma, Gülermak'ta temel bir değer olup müşterilerimize en yüksek standartta ve mükemmel sonuçlarla projeleri teslim etmede hayati önemli kabul edilmektedir. 

Gülermak, İşbirliğine Dönük İş İlişkisi geliştirmek amacıyla bir dizi hedef belirlemiştir: 

· İş ortaklarımız, müşterilerimiz, paydaşlarımız, iş arkadaşlarımız, tedarik zincirimiz ve içinde faaliyet gösterdiğimiz topluluklar için sürekli olarak en iyi değeri sağlama vizyonuna bağlıyız. 

· Gülermak'ın değer ve standartlarına ve uygulanabilir gerekliliklere uyarak her zaman açık ve dürüst bir şekilde profesyonelce hareket ederek ortaklarımızın, paydaşlarımızın ve tedarik zincirimizin beklentilerini en üst düzeyde değerlendirme vizyonuna bağlıyız. 

· İşbirliği için iş yönetimi süreçlerimizi sürdürmeye, gözden geçirmeye ve sürekli olarak iyileştirmeye kararlıyız. 

· Şirketimizle iş ilişkisi olan herkesle karşılıklı olarak mutabık kalınan tüm hedeflere ulaşmakta kararlıyız.

Bu politika Gülermak'ın tüm operasyonları için geçerlidir. Bu politikanın etkin ve başarılı bir şekilde uygulanması, Gülermak'ın tüm çalışanlarının işbirliğini, bağlılığını ve katılımını gerektirir. 

Bu politika, sürekli geçerliliği sağlamak için en az yılda bir kez gözden geçirilir ve uygun olabilecek sıklıkta revize edilir.

 

Mustafa Tuncer

İcra Komitesi Başkanı

Kemal Tahir Güleryüz

Başkan

PDF Görüntüle

Gülermak'ta önceliğimiz, taahhütlerimizi paylaşan kapsayıcı bir tedarik zinciri ile birlikte tüm bireylerin eşit muamele gördüğü, değer verildiğini, saygı duyulduğunu hissettiği ve ayrımcılığın olmadığı bir iş ortamında gerçek potansiyellerini gerçekleştirebileceği bir çalışma ortamını teşvik etmektir.

Eşitliği, çeşitliliği ve kapsayıcılığı çalışmalarımıza ve hizmetlerimize entegre etmeye kararlıyız. Kuruluşumuzun her alanında eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürünü teşvik edip, sürdürüyor ve geliştiriyoruz. Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile ilgili yerel mevzuatı takip edip daha adil, çeşitli ve kapsayıcı işyerleri yaratarak asgari gereksinimlerin üzerine çıkmaya çalışıyoruz.


Her türlü ayrımcılığa karşı çıkma sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi temel ilkelere ilişkin farkındalığın ileri seviyelere taşınmasını ve bunlara bağlılığı savunuyoruz. Yapılması gerekeni yapmakta ve gerektiğinde olumlu adımlar atmaya kararlıyız.


Bu politika, her türlü anlaşma veya görevlendirme, tedarik zincirimizdeki herhangi bir kuruluş, tasarım, operasyon ve topluluklar ile tüm iş seviyelerindeki tüm personelimizi kapsar. Tedarik Zincirinin tüm kilit üyeleri bu Politikada yer alan gerekliliklere uymalı ve bu politikayla çelişen başkaları tarafından kabul edilemez davranışlara/olası davranışlara saygı çerçevesinde meydan okumalı ve herhangi bir misilleme korkusu olmadan seçtikleri kanal aracılığıyla bize bunları bildirmelidir.

Gülermak Yönetim Kurulu, ortaya çıkan en iyi uygulamaları izlemek, Gülermak'ta uygulanacak programları iletmek ve geliştirmek, olumlu eylemlere ilişkin kararlar almak için istatistikleri izlemek ve raporlamak üzere Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Komitesi kurdu.

Herhangi bir olayı (ve herhangi bir olası olayın) rehberlik ve ilk elden çözüm konusunda olası destek amacıyla operasyonun yapıldığı ülkedeki Lider İK Müdürüne veya diğer bir Kıdemli Müdürü gayri resmi olarak çözümlenmesini teşvik ediyoruz, Alternatif olarak İş Etiği Kurallarımız'da "Uygunsuz ve Etik Olmayan Davranışların Bildirilmesi" bölümünde detaylandırılan raporlama kanallarına göre iletilebilir.

Bu politikada olası değişiklikler ancak Yöneticiler, Direktörler, CEO'lar ve Uyum Yetkilisinin tavsiyeleri ile Gülermak Yönetim Kurulu onayı ile yapılabilir.
Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

 

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve başka ortamlarda dağıtılması yasaktır. © Copyright Gülermak A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.