İnşaat Sayfası | English

Kalite & SGC


Sertifikalar

    

İş Etiği Kuralları

Bu düzenlemede Gülermak iş ve yönetim etiği kuralları açıklanmıştır.
Gülermak'ın tüm müdür, yönetici ve çalışanları işlerinin gereklerini ve sorumluluklarını yerine getirirken iş etiği kurallarını dikkate alacaklardır.

Bu kurallar aşağıdaki amaçlarla belirlenmiştir:
- Yönetim Kurulu, müdür ve yöneticileri iş etiğine önem vermeye teşvik etmek, Personeli hangi tür davranışların işleri açısından uygun olmadığı konusunda bilgilendirmek,
- Etik olmayan davranışları rapor etmek,
- Temsil ettiği değer ve ilkeleri teşvik etmek ve yapılan yanlışları tespit etmek

Ayrıca, Gülermak'ın taşeron, tedarikçi, tasarımcı ve danışmanlarını da kendi şirketlerinde ve Gülermak ile ilişkilerinde aynı kuralları uygulamaları yönünde teşvik etmek

İhmal ve hataların önlenmesi için kural ve yasaklama koymanın yeterli olmayacağı açıktır. Bu Kurallar Gülermak için belirlediğimiz standartların müdür, yönetici, görevli ve çalışanlar tarafından bilinmesi açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Kendilerinden işlerinin gereklerini ve sorumluluklarını yerine getirirken, yönetim sürecindeki kusurları profesyonel ve nesnel bir şekilde değerlendirmeleri beklenmektedir.


Menfaat Çatışması
Tüm çalışanlar personelleri ile Gülermak'ın menfaatleri arasında herhangi bir çatışmaya meydan vermemek için dikkat etmelidirler.

Aşağıdaki durumlarda menfaat çatışmaları meydana gelebilmektedir:
Bir çalışanın menfaatinin diğer bir çalışanın menfaatine veya bir bütün olarak Gülermak'ın menfaatlerine ters düşmesi veya ters düşme ihtimalinin belirmesi Görevlerini nesnel ve etkili bir şekilde yerine getirmekten caydırıcı bir olay olması veya olma ihtimalinin belirmesi
Çalışanın sahip olduğu pozisyonu kendi veya akrabalarının menfaatine kullanması

Yukarıda sıralanan olayların veya benzerlerinin meydana gelmesi, hatta meydana gelme ihtimalinin belirmesi durumunda derhal İş Etiği Kurulunun Başkanına bilgi verilmelidir.


İş Fırsatları
Çalışanların hiçbiri:
- Gülermak'a ait varlıkları, bilgileri veya pozisyonunu kendisine avantaj sağlamak için kullanamaz
- Gülermak'a ait varlıkları, bilgileri veya pozisyonunu kişisel menfaatleri için kullanamaz
- Gülermak ile (doğrudan veya dolaylı) rekabet edemez

Gizlilik
Gülermak'ın gizli bilgilerine erişimi olan çalışanların tümü ile diğer çalışanlar ve müşteriler kendilerine verilen bilgilerin gizliliğini sağlamakla hukuken sorumludurlar.

Kamuya mal olmamış veya Gülermak ve müşterilerinin menfaatleri üzerinde olumsuz etkisi olabilecek veya rakipler tarafından kullanılabilecek her türlü veri gizli bilgidir.


Adil Muamele
Çalışanların tümü Gülermak'ın müşteri, taşeron ve tedarikçilerine adil ve eşit muamele etmelidir. Hiç kimse ayrıcalıklı bilgilerin manipülasyonu, gizlenmesi ve istismar edilmesi, maddi gerçeklerin yanlış beyan edilmesi veya başka haksız uygulamalarla avantaj sağlayamaz.

Gülermak işte tehdide izin vermez.


Şirket Varlıkların Korunması ve Doğru Kullanılması
Çalışanların tümü şirket varlıklarının doğru ve verimli biçimde kullanmakla sorumludur. Hırsızlık, ihmal ve israf Gülermak kârlılığını doğrudan olumsuz etkiler. Şirket varlıkları sadece meşru iş amaçları için kullanılmalıdır.


Kayıt ve Raporların Doğruluğu
Çalışanların tümü kayıt ve hesap tutarken, iç denetim yaparken ve hesap durumlarını hazırlarken uygun iç muhasebe sistemleri kullanmak zorundadır. Gülermak'ın kayıtları ile oynamak kesinlikle yasaktır.

Rapor, belge ve yazışmaların tümü tam, doğru, hassas ve anlaşılır biçimde muhafaza edilmeli ve işlenmelidir.


Hukuk Kuralları ve Mevzuata Uyum
Gülermak için çalışan herkes yürürlükteki kanunlara ve zorunlu mevzuat kurallarına uygun şekilde çalışmak zorundadır.

Kamu Kuruluşları ile Yapılan Sözleşmeler
Kamu kuruluşları ile yapılan sözleşmeler özel ve karmaşık yasa, kural ve yönetmeliklere tabi olabilir. Bunlara tam anlamıyla uyulmaması suç teşkil edebilmektedir. Bu nedenle, bunlara tam anlamıyla uyulmasının sağlanması amacıyla şirket içinde uygun kişilerden veya gerekiyorsa hukuk kuruluş ve danışmanlarından destek istenmesi tavsiye edilmektedir.

Uygunsuz ve İş Etiğine Aykırı Davranışların Rapor Edilmesi
Her çalışan diğer çalışanları İş Etiği Kurallarına uygun çalışmaya teşvik etmeli, bu kuralların ihlal edilmesi veya bu yönde şüphe oluşması halinde durumu amir ve müdürlerine derhal rapor etmelidir.

Müdür ve yöneticilerin tümü etik kuralı ihlallerini İş Etiği Kurulu Başkanına bildirmekle yükümlüdürler. İhlallerin tümü İş Etiği Kurulu tarafından incelenecek ve gerektiğinde yaptırım uygulanacaktır. Gülermak her ne niyetle olursa olsun herhangi bir ihlale misilleme yapılmasına izin vermez.


Değişiklik ve Muafiyet
Bu kurallar İş Etiği Kurulunun tavsiyesi üzerine Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir ve muafiyet getirilebilir.


Kemal Tahir Güleryüz
Yönetim Kurulu Başkanı,


Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve başka ortamlarda dağıtılması yasaktır.
© Copyright Gülermak Tüm Hakları Saklıdır.