POLİTİKALAR
 

PDF Görüntüle

Bu yönetmelik Gülermak iş etiği ve ahlakı ile ilgili yönetim kurallarını açıklamaktadır.

Gülermak’ta çalışan tam veya yarı zamanlı tüm personel ve kişiler, işlerini yaparken ve sorumluluklarını yerine getirirken burada açıklanan iş etik ve ahlak kurallarına uymalıdırlar. Bu yönetmelik;

 • Yönetim kurulunun, direktör ve müdürlerin iş ahlakı konularına önem vermelerinin teşvik edilmesi;
 • Personelin iş ahlakına uygun olmayan davranışlar hakkında bilgilendirilmesi;
 • İş ahlakı dışı davranışların rapor edilmesi;
 • Dürüstlük ve sorumluluk kültürünün teşvik edilmesi ve haksızlığın ortadan kaldırılması

amacı ile yazılmıştır.

Hiçbir kural veya yasak, oluşabilecek tüm yanlış uygulamayı engellemeye yeterli olmaz.

İş Etiği ve Ahlakı Yönetmeliği, tüm Çalışanlarımız’ın Gülermak için belirlemiş olduğumuz standartların farkında olması bakımından elzemdir. Bu bakımdan, Çalışanlarımız’ın İş Etiği ve Ahlakı Yönetmeliği hakkındaki bilgisi dönemsel olarak yenilecek ve güncellenecek olmakla birlikte; Çalışanlarımız’ın bu yönetmeliğe uyduklarının belgelendirilmesi gerekmektedir.

Çalışanlardan şirket adına yürütülen her türlü görev ve sorumluluklarda, dürüstlük ve doğrulukla, yönetimdeki yanlışlıkları objektif ve profesyonel olarak değerlendirmeleri ve yargılamaları beklenmektedir.

Tüm Çalışanlar, kendilerine verilen işleri yaparken profesyonel davranmalı ve duyarlı bir şekilde hareket etmelidir.

Görevin herhangi bir şekilde kötüye kullanımı ve istismarı, herhangi bir kaynağın israfı ile aşırı veya amacının dışında kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Çıkar Çatışması

Tüm Gülermak Çalışanları,  kendileri ile Gülermak’ın ve diğer Çalışanlar’ın çıkarlarının çatışmasına yol açmayacak bir tutum izlemeli, herhangi bir çıkar çatışması ihtimali teşkil eden durumu derhal kimliklerini belirterek veya anonim bir şekilde ethic@gulermak.com e-posta adresi uzerinden Etik Komitesi’ne bildirmelidirler. Tüm çalışanlar olası çıkar çatışmalarıyla ilgili yıllık bir anket dolduracaktır.

Çıkar çatışması aşağıda sıralanan durumlarda ortaya çıkabilir:

 • Bir Çalışan’ın kişisel çıkarının Gülermak’ın veya diğer bir Gülermak Çalışanı’nın çıkarları ile çatışması veya çatışma ihtimali dâhilinde olması durumunda;
 • Bir Çalışan’ın görevlerini objektif ve etkili olarak yapmasını engelleyici bir pozisyon oluşması veya oluşma ihtimali bulunması durumunda;
 • Bir Çalışan’ın, kendisine veya bir yakınına, pozisyonunu kullanarak kişisel bir çıkar sağlaması durumunda.

Yukarıda sıralanan veya benzeri durumların oluşması veya oluşmasa bile oluşma ihtimali görülen durumlarda, ilgili iş biriminin müdürüne ve/veya Gülermak Etik Komitesi’ne bilgi verilmelidir.

İş Fırsatları

Hiçbir Çalışan;

 • Gülermak mallarını, bilgilerini veya pozisyonunu kullanarak kişisel fırsatlar yaratamaz ve kazanç sağlayamaz.
 • Gülermak ile doğrudan veya dolaylı rekabet içinde olamaz.

Gizlilik

Gülermak, diğer çalışanlar ve müşteriler tarafından emanet edilen gizli bilgilere erişimi olan tüm çalışanlar, verilen bilgilerin gizliliğini korumaktan yasal olarak sorumludur.

Halka açık olmayan, rakiplerin kullanabileceği ve açıklandığında şirket veya müşterilerine zarar verebilecek her türlü bilgi “Gizli Bilgi” dir.

Mobbing ve Ayrımcılık ile Mücadele

Gülermak, hiçbir koşulda ayrımcılık, taciz, mobbing ve zorbalık davranışlarına müsamaha göstermez.

Kısa süreli, devamlı veya uzun vadeli olup olmaması gözetilmeksizin; Çalışan’ın aşağılanmasına veya Çalışan ile alay edilmesine, Çalışan’ın personel grubundan soyutlanmasına veya dışlanmasına yönelik, veya bununla sonuçlanan sözlü veya fiziksel eylemlerde bulunmak yasaktır. Bir bireyin cinsiyeti, yaşı, dezavantajlı veya malullü oluşu, ırkı, fiziksel görünümü, dini, milliyeti, siyasi görüşleri, etnik geçmişi, cinsel yönelimi veya diğer korunan bir kategoriyle ilgili her türlü taciz veya ayrımcılık, yasaların ve bu politikanın ihlalidir.

İşyerinde tüm Çalışanlar’a onur ve saygı çerçevesinde davranılır. Saldırgan, aşağılayıcı, tehdit edici, göz korkutucu davranışlar, her türlü cinsel yakınlaşma girişimi, aşağılama, takip, tecrit ve işbirliği yapmama, ısrarcı ve haksız eleştiri; bir bireyin bir başkasında korku veya endişe yaratacağını bildiği halde işteki performansı engelleyen davranış(lar)ı ile telefonla taciz, bu tür istenmeyen davranışlara örnek teşkil etmekle beraber derhal Gülermak'a bildirilmelidir.

Kendisinin veya başka bir Çalışan’ın mobbing, taciz veya ayrımcılığa maruz kaldığına inanan veya mobbing, taciz veya ayrımcılık olaylarına tanık olan Çalışanlar, bu tür olayları Üst Yönetim veya Mobbing ile Mücadele Komitesi’ne kimliklerini belirterek veya anonim bir şekilde, antimobbing@gulermak.com e-posta adresi uzerinden iletebilirler. Olayı bildiren Çalışan’ın kimliği Mobbing ile Mücadele Komitesi tarafından bilinse bile gizli tutulur. Gülermak Mobbing ile Mücadele Komitesi sorunun soruşturulması, giderilmesi ve çözülmesi için derhal harekete geçecektir.

Adil Davranış

Tüm Gülermak Çalışanları şirketin müşterilerine, taşeronlarına, tedarikçilerine ve diğer Çalışanları’na adaletli ve eşit olarak davranmak zorundadırlar. Hiçbir Çalışan bir diğerinden hileyle yönlendirme, doğruları gizleme, bilgileri kötüye kullanma, gerçekleri çarpıtma veya herhangi bir başka adaletsiz davranış yolu ile avantaj sağlayamaz.

Şirket Varlıklarını Koruma ve Doğru Kullanma

Tüm Gülermak Çalışanları şirket varlıklarını doğru ve verimli kullanmaktan sorumludurlar. Hırsızlık, ihmal, dikkatsiz kullanım ve israf şirket karlılığını doğrudan etkilemektedir. Tüm şirket varlıkları meşru ve iş amaçlı kullanılmak zorundadır.

Doğru Kayıt Ve Raporlama

Tüm Gülermak Çalışanları kitap, kayıt, hesap ve raporlarını iç denetim ve beyanlarda tüm yasalara ve düzenlemelere uygun olarak sunulabilecek bir sistem altında takip etmek zorundadır. Şirket kayıtlarının herhangi bir şekilde tahrifi yasaktır.

Bütün raporlar, belgeler ve yazışmalar tam, doğru, hatasız ve anlaşılabilir şekilde saklanmalı ve işleme tabi tutulmalıdır.

Kanun, Kural ve Düzenlemelere Uygunluk

Tüm Gülermak çalışanları, işinin gereklerini yürürlükteki tüm yasalara, zorunlu ve düzenleyici kural ve düzenlemelere göre yerine getirmek zorundadır. Özellikle her türlü yolsuzluğa ve ayrıca internet tabanlı suçlara karışmaktan kaçınmaları gerekmektedir.

Çok sayıda ülke ve pazarda faaliyetlerini sürdürmekte olan Gülermak, serbest ve adil ticaret için birçok rekabet yasası çerçevesinde benimsenmiş genel ilkelere tabidir. Adil rekabet yasalarına uyum Gülermak ve her bir Çalışanı’nın yükümlülüğüdür.

Gülermak, bu Politikanın yaygınlaştırılması ve her türlü rekabet yasası yükümlülüklerinin kavranması ve uyumlu hareket edilmesi için yeterli seviyede öğrenme fırsatlarının sağlanmasında gerekli düzenlemeleri hayata geçirecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler

Gülermak, azami şeffaflık bağlamında çıkar veya avantaj sağlayacak  her türlü teklif veya hediyeyi reddederken Kamu Kurum ve Kuruluşları ile hukuki temelde meşru ilişkiler geliştirmeyi teşvik eder.

Verilen hediye veya sağlanan avantajlar mütevazi seviyede olmadıkça şirketimizin hiçbir üyesine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının çalışanlarına veya aile üyelerine herhangi bir para veya hediye teklif etmesine izin verilmemektedir.

Kamu Kurum veya Kuruluşları ile herhangi bir iş müzakeresi, talep veya ilişki süregelirken Gülermak Çalışanları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının adına pazarlıklara katılan veya bunların namına karar veren yetkilileri de dahil olmak üzere hiçbir şekilde karşı tarafın kararını uygun olmayan yöntemlerle etkilemeye çalışmamalıdır.

Gülermak’ın bazı Çalışanları’nın kamu görevlilerinden çıkar talep veya teklifleri alması durumunda, derhal bu ilişkileri askıya almalı ve durumu bu Politika hükümlerine göre rapor etmelidir.

Kamu kurumları ile anlaşma imzalanması durumunda özel, karmaşık yasa, kural ve yönetmelikler uygulanabilecektir. Herhangi bir yönetmeliğe uygun hareket edilmemesi suç teşkil edecektir. Dolayısıyla, tüm yönetmelikleri yerine getirmek için, şirket içindeki uygun kişilerden veya gerekirse uygun hukuk kuruluşlarından veya müşavirlerinden destek talep edilmesi tavsiye edilir.

Siyasi Katılım

Gülermak herhangi bir siyasi parti veya kuruluşun tamamen dışındadır.

Bu bağlamda, Gülermak anılan kurum veya kuruluşları şeffaf bir şekilde ve yasalara tam uyum içerisinde destekleyebilir.

Etik Dışı ve İş Ahlakına Uygun Olmayan Davranışların Raporlanması

Tüm Çalışanlar diğer tüm Çalışanlar’ı etik ve iş ahlakına uygun davranışlara uygun olacak şekilde çalışmaya teşvik etmeli ve uygun olmayan davranışlar ile en ufak ilgili şüpheyi derhal şef/müdür ve direktörlerine; birlikte çalıştıkları amirleriyle paylaşmaktan çekinmeleri halinde ise herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksınız daha yüksek bir makama rapor etmek üzere cesaretlendirilmelidir.

Tüm  şefler, müdür ve direktörler,  etik kuralları ile alakalı ihlalleri İş Birimi’nin Yöneticisine, Etik Komitesi’ne veya İcra Kurulu’na rapor etmekten sorumludurlar. İhlaller Etik Komitesi tarafından incelenecek ve ardından Yönetim Kurulu tarafından gerekli yaptırım uygulanacaktır. Gülermak, her ne niyet ile olursa olsun herhangi bir şekilde ihlale, uygunsuz ve etik olmayan davranışların bildirilmesine karşılık misilleme yapılmasına izin vermeyecektir.

Bu kuralların ihlali veya ihmali, kimlik belirterek veya anonim olarak aşağıdaki e-posta adresi uzerinden Gülermak Etik Kurulu üyelerine direk gönderilebilir:

ethic@gulermak.com

Mobbing ve Ayrımcılık kuralları ile ilgili ihlal veya ihmaller ise aşağıdaki e-posta adresi uzerinden Gülermak Mobbing ile Mücadele Komitesi üyelerine de gönderilebilir:

antimobbing@gulermak.com

Gülermak’ın ilgili komitesi sorunun soruşturulması, giderilmesi ve çözülmesinde gizlilik içinde derhal harekete geçecektir.

Biliniyor olsa bile ihlali rapor eden Çalışan’ın kimliği, mahkemeye çağrılmasını gerektirecek şekilde konunun hukuki yaptırım kapsamında soruşturulması gerekmedikçe, işbu politikayı doğrudan uygulamakla görevli kişiler tarafından gizli tutulur.

Değişiklikler

Bu yönetmelik kurallarında değişiklikler; Yönetici, Direktör, CEO ve Uyumluluk Sorumlusu önerileri ile sadece İcra Kurulu kararı ile tarafından yapılabilir. 

 

Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

Tarih: 2021.01.27 09:24:16 CEST

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

Tarih: 2021.02.02 17:27:25 EEST

 

PDF Görüntüle

Etki alanımız içerisinde, insan haklarını tanıyoruz ve saygı duyuyoruz.

Tüm insanlığın özgürlük, eşitlik, çalışma, ulaşılabilir en yüksek sağlık standardı ile eğitim ve sosyal güvenlik haklarını destekliyoruz. Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek mevcut veya potansiyel insan hakları ihlal etkilerini titizlikle tanımlıyor, önlüyor ve ele alıyoruz.

Çalışanlarımız, ortaklarımız, müşterilerimiz veya paydaşlarımız arasında; ırk, renk, milliyet, dil, din, etnik ve sosyal köken, cinsiyet, yaş, engellilik, hamilelik, sendika üyeliği ve politik görüş ayrımcılığı yapmıyor ve yapılmamasına özen gösteriyoruz.

Sözleşmesel faaliyet gösterdiğimiz her ülkede çalışanlarımızın iş hakları ve sosyal korumasını tanıyoruz

İşlerimizin icra edildiği her ülkede ulusal mevzuatları uygulayarak, çalışanlarımıza adil ve eşit davranıyoruz. Maaş, çalışma saatleri, haftalık dinleme, tatil, sağlık ve güvenlik, annelik koruması ve çalışanın yeterliliği konularında, makul bir iş-özel hayat dengesi sağlamak için iyi çalışma koşulları sağlıyor olacağız.

Çevre koruma sorumluluğunu her zaman göstereceğiz.

Faaliyetlerimiz nedeniyle oluşabilecek ciddi çevre ve iklim değişikliği tehditleriyle ilgili önceden  önlem alarak çevre koruma sorumluluğu ve saygısını göstereceğiz.

Adil çalışma uygulamaları geliştireceğiz.

Tüm operasyonlarımızda rüşvetciliği engelleyerek, adil pazarlama ve müteahhitlik uygulamalarını teşvik edeceğiz. Değer zincirimizdeki sosyal sorumluluğun satın alma ve sözleşmesel aktivitelerimizde etnik, sosyal ve cinsiyet eşitlik ölçütlerine uygun olmasını teşvik edeceğiz. Fiziksel ve fikri mülkiyet haklarina saygı duyan, destekleyen aktiviteler uygulayacağız.

İçerisinde çalıştığımız toplumun katılımını teşvik edeceğiz.

Kendimizi toplumun bir parçası olarak göreceğiz ve toplumsal sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacağız. Yerel yönetim ile şeffaf ilişkiler kurmayı, yerel iş gücücü ve tedarikçileri kullanmayı, kültürel aktivitelere saygı duyup desteklemeyi sürdüreceğiz.

 

Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

2021.02.26

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

  2021.02.26

 

PDF Görüntüle

İşlerimizde en yüksek teknolojiyi kullanırken dünyamıza saygı duyuyoruz

Çevreye saygı göstermenin işimizin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz. Küresel çevre üzerindeki olası etkilerimizin farkındayız ve iş süreçlerimizin tümünü doğada mümkün olduğu kadar az iz bırakacak şekilde planlamaya ve gerçekleştirmeye kararlıyız.

Atık oluşturmamak ve fazla malzeme kullanımından kaçınmak için enerji tüketiminin asgari seviyeye indirilmesine odaklanmış durumdayız. Müşterilerimizle, alt yüklenicilerimizle ve tedarikçilerimizle, her bir projemizin konsept tasarım aşamasından müşteriye teslim aşaması arasındaki süreç ile projenin kullanım ömrü süresinde de çevreye olan etkisinin en az seviyeye indirilmesi için yakın işbirliği halindeyiz.

Yasa ve anlaşmalara uyuyoruz

Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve karşılıklı anlaşmalara uymak çalışma anlayışımızın temel ön koşuludur. Küresel çevre üzerindeki etkimizi azaltmak için uluslararası kabul görmüş tüm kurallara uyuyoruz.

Çevreye hassasiyet gösteriyoruz

Yüksek çevre standartlarımıza erişmek; hem planlama ve tasarım aşamaları hem de uygulama tekniğimizde çevreye olan etkilerimizi mümkün mertebe azaltmakta kararlıyız.

Çevreden hepimiz sorumluyuz

Çalışanlarımızın tümünün çevresel sorunların farkında olmalarını, çevrenin hem kısa hem de uzun vadede korunmasına öncelik vermek suretiyle çevre faaliyetlerine dâhil olmalarını sağlıyoruz.

Görünmez şantiye konseptini teşvik ediyoruz

Şantiyelerimizin mümkün olduğunca görünmez olması için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışma sahalarımızı, halkın yolları ve etrafımızdaki tesisleri işlerimiz başlamadan önce olduğu şekilde kullanmaya devam etmelerini sağlayacak şekilde düzenliyoruz.

 

Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

    2021.02.26

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

    2021.02.26

 

PDF Görüntüle

Gülermak İş Sağlığı ve Güvenliğini (İSG) önemle desteklemekte ve temel insan hakkı olarak ele almaktadır.

Temel ilke olarak kabul ettiğimiz insan hayatı ve sağlıklı çevrenin önemi doğrultusunda, tüm paydaşlarımız, çalışanlarımız, işverenlerimiz ve çevredeki komşularımız için güvenli ve rahat bir işyeri sağlamak, iş güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, ramak kala, yaralanma ve mesleki sağlık sorunlarını önlemek ve iş yerinde sağlık ve güvenliğin sürekli iyileştirilmesine odaklanmayı sürdürmek öncelikli hedefimizdir.

Bu bağlamda, İSG ile ilgili temel ilkelerimiz şunlardır;

Yasal gereklilikler tüm işyerlerinde sıkı bir şekilde takip edilecektir.

Hepimiz, şirket içindeki makamımız ve statümüz ne olursa olsun, işyeri sağlığı ve güvenliği konusunda kanunlarda belirtildiği şekilde periyodik eğitimleri alacağız ve sektördeki gelişmelere ayak uyduracağız.

Tüm personel olası risklerden haberdar edilecek ve bu alandaki iyileştirme fırsatlarından yararlanmanın yanı sıra, daha fazla tehlikelerin belirlenmesi, izlenmesi, ortadan kaldırılması ve risklerin minimize edilmesi için gerekli önlemleri almaktan sorumlu olacaktır. "Güvenli olmayan işi yapma" fikri doğrultusunda her bir çalışanın işi durdurma yetkisi vardır.

Üst Yönetimin katılımını sağlayarak, İSG yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi ilkesi ile en sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamak ve daha da geliştirmek için gerekli tüm kaynakların kullanılabilirliğini sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İletişim, Danışma ve Raporlama

Sağlık ve güvenlikte en yüksek standartlara ulaşılmasının, tüm çalışanlara kişisel sorumluluk duygusu vererek iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin bir parçası olarak karar alma süreçlerine çalışanların etkin katılımını ve danışmanlığını gerektirdiğine inanıyoruz. Tüm paydaşlar da dahil olmak üzere çalışanlar, işverenler, yerel topluluklar, yürütme organları ve idari makamlarla açık ve etkili bir iletişim sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.

Gülermak, tüm çalışanlarını iş arkadaşları ile birlikte işyerlerini gözden geçirmek, tehlikeleri tespit etmek, işyerindeki önleyici ve koruyucu önlemleri tartışmak için sürekli zaman ayırmaya teşvik eder.

Gülermak ve/veya Gülermak iş ortaklığının her çalışanı, aşağıdaki durumların oluşması halinde ilgili iş birimi yöneticisine rapor etmekle yükümlüdür;

• İşbu politikanın ihlali,
• Uluslararası ve Yerel iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarının ihlal edilmesi,
• Gülermak’ın yürürlükte olan sağlık ve güvenlik prosedürleri uygulamalarındaki uygunsuzluklar.

 

Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

 

PDF Görüntüle

Gülermak Yönetim Kurulu bir yandan ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirmek amacıyla bu politikanın tam anlamıyla uygulanmasını sağlamak için gereken kaynakları ayırırken, bir yandan da çalışanların ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan imalat ve taahhüt hizmetleri sağlamak üzere tüm çalışanları ile birleşik hedeflere sahip tek bir birim olarak çalışmak suretiyle faaliyetlerini kusursuz şekilde gerçekleştirmeyi ve başarmayı  taahhüt  etmektedir.

Bu bağlamda, kalite ile ilgili temel ilkelerimiz şunlardır;

 • Yasa ve mevzuat gereği olanlar dâhil olmak üzere, çalışanlarımızın ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını anlıyoruz;
 • Hedeflerimizi standart sektör gerekliliklerinin üzerinde belirliyoruz;
 • İş ortaklığının önemine inanıyoruz;
 • Sorumluluğu ve başarılarımızın gururunu tüm çalışanlarımızla paylaşıyoruz;
 • Süreçlerimizi nicel olarak sürekli takip etme ve elde edilen performansı ölçme amacımıza bağlıyız;
 • Takip edilen sonuçlara göre kalite yönetim sistemimizin etkililiğini arttırmak ve sürekli gelişmesi için gayret sarf ediyoruz.

Gülermak, verimli ve kârlı bir şekilde faaliyet göstermek dâhil olmak üzere taahhütlerini yerine getirmek amacıyla yönetimin bu politikanın hayata geçirilmesinde sorumluluğuna saygı göstermektedir.

Entegre Yönetim Sistemi Müdürü, Yönetim Kurulu tarafından politikanın uygulanması ve sistem verimliliğinin takip edilmesi amacıyla kaliteden sorumlu yönetici olarak atanır.

Bu politika en az yılda bir kez sürdürülebilirliğinin devamlılığı bakımından gözden geçirilir ve uygun olduğu sıklıkta güncellenir.

 

Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

  2021.03.01

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

    2021.02.26

 

PDF Görüntüle

Gülermak tüm dünyada inşaat ve mühendislik hizmetleri vermektedir. Gülermak yürüttüğü operasyonlar sebebi ile elde ettiği herhangi bir kişisel veri ile ilgili, Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası (‘Politika’) kapsamında, veriyi işleme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, kabul etme, erişim sağlama, sınıflandırma ve önlem alma gibi faaliyetleri için prosedürler uygular.

Genel Politika

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin genel politika gereği, Gülermak;

 • Bireylerden sadece gerekli veriler , veri sahibinin rızası alınarak, işlenmek ve/veya belirli bir amaç için kullanılmak üzere, yalnızca yerel yönetmelik ve yasal yükümlülüklere uygun olmak ve bilginin gizliliği için gereken önlemleri almak suretiyle talep edilir.
 • Veri sahibini, veri talebinin amacı ve türü, kayıt ve muhafaza şekli, süresi ile muhtemel transferleri ve sahip olduğu haklarla ilgili bilgilendirir.
 • İşlenen kişisel veriler, işleri gereği verilere erişimi olan veri sorumluları konusunda uygulanan sınırlandırmalar ve iş sözleşmelerinde kişisel veri koruma taahhütlerinin yer aldığı konusunda çalışanlarının bilincini arttırır. Bu belirtilenlere ek olarak, transfer edilen kişisel verilerin gizliliğini güvence altına almak için, üçüncü taraflar ve kurumlar ile gizlilik sözleşmesi yapar.
 • Gülermak, kişisel verileri yalnızca yasalar izin verdiği müddetçe muhafaza eder ve saklar. Gerekli olmadığında, her türlü kişisel veriyi yönetmeliğe uygun şekilde yok eder, siler ya da anonimleştirir.
 • Gülermak, veri sahibinin işlenmiş kişisel verileri ile ilgili yasal haklarını kullanmasını sağlamak için gerekli tüm kuralları belirlemiştir.

Temel Prensipler

Gülermak, işlenmiş kişisel veriler konusunda aşağıda belirtilen hususlara azami dikkat göstermektedir;

 1. İyi niyet ve yasalara uygunluk,
 2. Doğruluk, ve gerektiğinde gerçeklik,
 3. Yasal, açık ve belirli bir amaç için veri işleme,
 4. Amaç ile ilişkili, ölçülü ve sınırlı veri işleme,
 5. Yasal düzenlemeler izin verdiği müddetçe, belirli bir amaç için veriyi muhafaza etme.

Gülermak, yukarıda belirtilen prensiplere uygun şekilde veri işlenmesi için gerekli olan tüm idari ve teknik önlemleri alır.

Kişisel Verilerin Korunması İçin Alınan Önlemler

Gülermak, aşağıda belirtilen hususlarda idari ve teknik önlemlerin alınması sorumluluğunu üstlenir;

 • Kişisel verileri koruma konusunda tüm çalışanlara eğitim verilmesi ve farkındalığının arttırılması,
 • Kişisel veri koruma politika ve prosedürlerinin tanımlanması,
 • Tehditlere karşı risklerin araştırılması ve önlemlerin alınması,
 • Veri saklama süresini de dikkate alarak kişisel veri kullanımının sınırlı tutulması,
 • Saklanan kişisel verilerin güvenliğini sağlama ve kontrol etme.

Veri Sahibinin Başvuru Hakkı

Veri sahibi, Gülermak tarafından işlenen ve muhafaza edilen kişisel verisi hakkında bilgi edinmek için istediği zaman başvuruda bulunabilir ve Gülermak yasa ve yönetmelikler gereğince veri sahibini kişisel verisi ile ilgili bilgilendirir.  

Veri sahibi,

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel verisi işlenmiş ise, ilgili prosedür hakkında bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verisinin hangi amaç ile işlendiğini ve belirtilen amaca uygun biçimde işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel veri eksik ya da hatalı işlendi ise, düzeltilmesi için talepte bulunabilir.

Bu doğrultuda, veri sahibi kişisel verisi ile ilgili bilgi edinme ve policies@gulermak.com adresine e-posta göndererek soru ve şikayetlerini iletme hakkına sahiptir. İlgili talepler mümkün olan en kısa sürede, en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

    2021.02.26

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

  2021.02.26

PDF Görüntüle

Gülermak tüm dünya çapında inşaat ve taahhüt işleri yürütmektedir.

Kendimizi etkin, güvenilir ve yüksek performanslı bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) geliştirmeye adadık. BGYS, Gülermak’ın Entegre Yönetim Sisteminin bir parçasıdır.  

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Polonya Şubesi nezdinde BGYS’yi ISO/IEC 27001 standardına göre uygulamak sureti ile Gülermak’ın; tedarikçilerimiz, alt-yüklenicilerimiz, tüm paydaşlarımız ve işverenlerimizle altyapıları ile güçlü etkileşim yoluyla uygulama alanlarında iş devamlılığı ve izlenebilirlik süreçlerine dayalı bilgi kullanılabilirliği, gizliliği ve bütünlüğü konusundaki taahhütlerimizin ölçümü ve doğrulanması yönündeki  küresel hedefine ulaşacağız. Bunlar; teklif çalışmalarımız, kurum ve kamu bilgi yönetimi, tasarım, planlama ve iş ilerleyiş raporlaması faaliyetlerini kapsamaktadır.

Faaliyetlerimizi kapsayan yasal ve düzenleyici gerekliliklere, sözleşme yükümlülüklerine ve ISO / IEC 27001 standardının gerekliliklerine uyarak bilgi güvenliğimizi korumaya emek harcıyoruz.

Gizlilik, uygunluk ve bütünlüğün kaybolmasına yol açabilecek dahili ve harici tehlikelere karşı kendimizi bilgi güvenliğine adadık. BGYS'mizin etkin yönetimi ile kendi varlıklarımız ile paydaşlarımız ve işverenlerimizin varlıklarını yönetmekle beraber, bilginin yetkisi olmayan taraflara ifşa olma, izinsiz değişikliklere, çalınma veya yok edilme riskini en aza indirmekteyiz.

Risk analizleri, incelemeler, eğitimler, denetimler yaparak ve performans göstergelerimizi yakından takip ederek BGYS'mizi sürekli geliştireceğiz.

Her Gülermak çalışanı, BGYS’ne uygun hareket etmek, bölgenin güvenlik politikasına uygunluğu kontrol etmek, her türlü uygunsuzluğu rapor etmek ve BGYS’mizi geliştirmek üzere önerilerde bulunmaktan sorumludur.

Gülermak Yönetimi, politikamızın tüm kademelere duyurulması ve herkesin politika ve ilgili hedeflerimizi kavramasını sağlamakla görevlidir. Yönetim aynı zamanda, oluşturulan sistemin gerekli insan, organizasyonel ve teknik kaynakların sağlanması sureti ile etkin bir biçimde planlanmasını, paylaşımını ve uygulanmasını sağlamaktan sorumludur.

 

Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

2021.02.26

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

2021.02.26

PDF Görüntüle

Gülermak tüm dünya çapında inşaat ve taahhüt işleri yürütmektedir.

İşlerimizi dürüstlük ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına uygun olarak profesyonelce sürdürmekteyiz. Adil hareket etme konusundaki saygınlığımız şirket olarak sahip olduğumuz kurumsal değerler ve çalışanlarımızın kıymeti üzerine kuruludur. Etik iş uygulamalarına olan adanmışlığımız kapsamında, hiçbir rüşvet veya yolsuzluk eylemini tolere etmeyeceğiz.

Bu Politika, Gülermak’ ın denetiminde ve aynı zamanda asgari yükümlülükler olarak her türlü yasa ve yönetmeliklerle uyumlu şekilde tüm kadrolu veya geçici Gülermak çalışanları, yüklenicileri, direktör ve müdürleri, iştirakleri ve ortak girişim şirketleri için geçerlidir. Acenteler, temsilciler ve diğer aracı kuruluşlar da dahil olmak üzere Gülermak’ı temsil eden veya Gülermak adına hareket eden üçüncü tarafların bu Politika ile uyumlu şekilde hareket etmesi gerekmektedir.

Gülermak, kendi denetiminde olmayan ortak girişim şirketleri veya ortak girişim ortaklarını, rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi için benzer politika ve prosedürleri benimsemeleri için teşvik etmek konusunda yükümlülük hissetmektedir.

Gülermak, rüşvet ve yolsuzluğa “sıfır tolerans” yaklaşımıyla çalışmaktadır.

Gülermak rüşvet (ödemeler, herhangi bir değeri olan birşeyin teklif veya vaat edilmesi), hediye ve ağırlama, iş kolaylaştırma ödemeleri (hali hazırda hak edilmiş olan rutin bir eylemin ifasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan küçük ödemeler ile harçlar) ve hükümet yetkililerine yapılan ödemeler gibi rüşvet ve yolsuzluk konularında sıfır tolerans uygulamaktadır.

 

Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

2021.02.26

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

2021.02.26

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve başka ortamlarda dağıtılması yasaktır. © Copyright Gülermak A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.