İŞ ETİĞİ VE AHLAKI YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmelik, Gülermak’ın iş ve yönetim ile ilgili etik ve ahlak kurallarını tanımlamakta ve açıklamaktadır.

Tam ve yarı zamanlı görev yapan tüm yöneticiler, müdürler, çalışanlar ve Gülermak’a hizmet veren tüm bireylerden, işlerini yaparken ve sorumluluklarını yerine getirirken burada açıklanan iş etiği ve ahlakı ile alakalı kurallara uymaları beklenmektedir.

Bu yönetmelik;

  • Yönetim kurulu ve müdürlüklerin iş etiği ve ahlakı konularına önem vermelerini teşvik etmek,
  • Personeli iş ahlakına uygun olmayan davranışlar ile ilgili bilgilendirmek,
  • İş ahlakı dışı davranışların rapor edilmesi,
  • İş etiği ve ahlakının kapsadığı değer ve prensiplerin teşvik edilmesi ve haksızlığı engellemek

amacı ile yazılmıştır.

Hiçbir kural veya yasağın, oluşabilecek herhangi bir hatayı engellemeye yeterli olmayacağı açıktır.

İş Etiği ve Ahlakı Yönetmeliği; yönetici, müdür, görevli ve çalışanlarımızın Gülermak için belirlemiş olduğumuz standartların bilincinde olmasını sağlamak açısından mühimdir.

Belirtilen her bir bireyden görev ve sorumluluklarını, yönetim süreçlerindeki hataları profesyonel ve objektif olarak değerlendirerek ve yargılayarak yerine getirmeleri beklenmektedir.

Tüm çalışanlar, kendilerine atanan işleri yürütürken profesyonel davranmalı ve duyarlı bir şekilde hareket etmelidir.

Görevin herhangi bir şekilde kötüye kullanımı ve istismarından; kaynakların israfı, aşırı veya amacının dışında kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Çıkar Çatışması

Tüm Gülermak çalışanları,  kendileri ile Gülermak’ın ve diğer çalışanlarının çıkarlarının çatışmasına sebep olmayacak bir tutum izlemelidirler.

Çıkar çatışması aşağıda sıralanan durumlarda oluşabilir:

  • Bir çalışanın kişisel çıkarının başka bir Gülermak çalışanı veya Gülermak’ın çıkarları ile çatışması, veya çatışmasına sebebiyet verebilecek bir durum teşkil etmesi durumunda
  • Bir çalışanın görevlerini objektif ve etkili olarak yapmasını engelleyici bir durum oluşması veya oluşma ihtimali bulunması halinde
  • Bir çalışanın, kendisine veya bir yakınına, pozisyonunu kullanarak kişisel bir çıkar sağlaması durumunda

Yukarıda sıralanan veya benzeri durumların oluşması veya oluşmasa bile oluşma ihtimali görülen durumlarda, İş Biriminin Müdürü ve/veya Yönetim Kurulu derhal bilgilendirilmelidir.

İş Fırsatları

Tüm çalışanlar;

  • Gülermak mallarını, bilgilerini veya pozisyonunu kullanarak kişisel fırsatlar yaratamazlar ve kazanç sağlayamazlar.
  • Gülermak ile doğrudan veya dolaylı rekabet içinde olamazlar.

Gizlilik

Gülermak, diğer çalışanlar ve işveren tarafından sağlanan gizli bilgiye erişimi olan tüm çalışanlar verilen bilginin gizliliğini korumaktan yasal olarak sorumludurlar.

Halka açık olmayan, açıklandığında şirket veya müşterilerine zarar verebilecek veya rakiplerin kullanabileceği her türlü veri ve bilgi “Gizli Bilgi” dir.

İşyerinde Psikolojik Tacizle Mücadele

Gülermak, hiçbir koşul altında duygusal taciz ve şiddetin hiçbir türüne izin vermez.

Tüm çalışanlara işyerinde itibar ve saygınlıkla davranılır. Saldırgan, onur kırıcı, tehdit edici, caydırıcı davranışlar; cinsel taciz içerikli davranışlar, aşağılama, gizlice takip etme, yalnızlaştırma ve işbirliğini reddetme, sürekli ve haksız eleştiri, başkasında korku ve endişe yaratacak davranışlarda bulunma, iş performansını engelleme ve telefonla taciz, bu tarz istenmeyen davranışlara örnek teşkil etmekte olup derhal Gülermak’a rapor edilmelidir.

Adil Davranış

Tüm Gülermak çalışanları, şirketin müşterilerine, taşeron ve tedarikçilere ve diğer çalışanlara adaletli ve eşit olarak davranmak zorundadırlar. Hiçbir çalışan bir diğerinden hileyle yönlendirme, doğruları gizleme, bilgileri kötüye kullanma, gerçekleri çarpıtma veya herhangi bir başka adaletsiz davranış yolu ile avantaj sağlayamaz.

Şirket Varlıklarını Koruma ve Doğru Kullanma

Tüm Gülermak çalışanları şirket varlıklarını korumaktan, doğru ve verimli kullanmakla yükümlüdürler.

Hırsızlık, ihmalkarlık ve israf şirket karlılığını doğrudan etkilemektedir. Tüm şirket varlıkları yalnızca meşru ve iş amaçlı kullanılmak zorundadır.

Doğru Kayıt Ve Raporlama

Tüm çalışanlar kayıt ve hesapların yanısıra, iç denetim ve beyanların muhafazasında ve işletiminde de uygun şirket sistemlerini kullanmalıdırlar.

Şirket kayıtlarının herhangi bir şekilde tahrifi yasaktır.

Bütün raporlar, belgeler ve yazışmalar tam, doğru, hatasız ve anlaşılabilir şekilde saklanmalı ve işleme tabi tutulmalıdır.

Kanun, Kural ve Düzenlemelere Uygunluk

Tüm Gülermak çalışanları işlerinin gerektirdiği yükümlülükleri yürülükte olan tüm kanun, kural ve düzenlemelere uygun olarak yerine getirmelidir. Özellikle her türlü yolsuzluk ve siber suçtan uzak durmalıdırlar.

Çok sayıda ülke ve pazarda faaliyetlerini sürdürmekte olan Gülermak, serbest ve adil ticaret için birçok rekabet yasası çerçevesinde benimsenmiş genel ilkelere tabidir.

Yürürlükte olan rekabet yasalarına harfiyen uymak, Gülermak’ın politikası ve her bir çalışanının yükümlülüğüdür.

Gülermak, bu yönetmeliğin yaygınlaştırılması ve çalışanlarının her türlü rekabet yasası yükümlülüklerinin kavraması ve uyumlu hareket etmesi adına, yeterli seviyede öğrenme fırsatlarını sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri hayata geçirecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler

Gülermak, azami şeffaflık kapsamında ve aynı zamanda herhangi bir çıkar veya avantaj sağlanmasını destekleyecek, veya buna taraftar olabilecek her türlü söz yahut ödeme veya hediye teklifini reddetmekte olup, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile hukuki temelde ve münasip  ilişkileri savunmaktadır.

Verilen hediye veya sağlanan avantajlar mütevazi seviyede olmadıkça, Gülermak için çalışan kimsenin Kamu Kurum ve Kuruluşlarının çalışanlarına veya aile üyelerine herhangi bir para veya hediye teklif etmesine izin verilmemektedir.

Kamu Kurum veya Kuruluşları ile herhangi bir iş müzakeresi, talep veya ilişki süregelirken, Gülermak çalışanları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının adına pazarlıklara katılan veya bunlar namına karar veren yetkilileri de dahil olmak üzere, hiçbir şekilde karşı tarafın kararını uygun olmayan şekilde etkilemeye çalışmamalıdır.

Herhangi bir çalışan, herhangi bir kamu görevlisinden talep veya çıkar teklif(ler)i alırsa, derhal bu kişi(ler) ile ilişkiyi kesip durumu bu yönetmeliğin hükümlerine göre rapor etmelidir.

Kamu kurumları ile anlaşma imzalanması durumunda özel, karmaşık yasa, kural ve yönetmelikler uygulanabilir.

Herhangi bir yönetmeliğe uygun hareket edilmemesi suç teşkil edecektir. Dolayısıyla, tüm yönetmeliklere uygun hareket etmek için, şirket içindeki ilgili kişilerden veya gerekirse uygun hukuk kuruluşu veya müşavirlerinden destek talep edilmesi tavsiye edilir.

Siyasi Katılım

Gülermak herhangi bir siyasi parti veya kuruluşun tamamen dışındadır.

Bu bağlamda, Gülermak anılan kurum veya kuruluşları şeffaf bir şekilde ve yasalara tam uyum içerisinde destekleyebilir.

İş Etiği ve Ahlakına Uygun Olmayan Davranışların Raporlanması

Tüm Gülermak çalışanları birbirlerini iş etiği ve ahlakına uygun şekilde çalışmaya teşvik etmeli ve ihlal teşkil eden davranışlar ile varsa konuyla ilgili şüphelerini amirleri/müdürleri ve direktörlerine; veya belirtilen bu kişilerle konuyu paylaşmaktan huzursuz olmaları söz konusuysa, bir sınır tanımaksızın daha yüksek bir makama derhal rapor etmelidirler..

Amirler, müdürler ve direktörler, iş etiği ve ahlakı ile alakalı en ufak bir ihlal veya ihlal ihtimalini ilgili Birim Müdürüne ve/veya Genel Müdüre rapor etmekten sorumludurlar. İhlaller ilgili Birim Müdürü ve/veya Genel Müdür tarafından incelenecek ve gerekli yaptırım uygulanacaktır. Gülermak, her ne niyet ile olursa olsun, uygunsuz ve etik olmayan davranışların ihlaline ve raporlanmasına karşı herhangi bir misilleme yapılmasına izin vermeyecektir.

Bu yönetmeliğin ihlali veya ihmali aynı zamanda Gülermak Etik Kurulu üyelerine de, ethic@gulermak.com adresine e-posta yollamak sureti ile, çalışanlar tarafından personel bilgileri belirtilerek veya anonim olarak rapor edilmelidir. Gülermak Etik Kurulu konunun soruşturulması, tasarrufta bulunulması ve karara bağlanması için derhal harekete geçecektir.

İhlalin kurum görevlilerinin mahkemeye çağrılması suretiyle yasal olarak soruşturulmasının gerekmediği hallerde eğer biliniyorsa ihlali rapor eden çalışanın kimliği işbu politikayı doğrudan uygulamakla görevli kişiler tarafından gizli tutulacaktır.

Değişiklik

Bu yönetmelik kurallarında değişiklik Yönetici ve Direktörlerin tavsiyeleri ile sadece İcra Kurulu kararı ile yapılabilir.

 

Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

    Tarih: 2020.04.19 16:02:30 CEST

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

    Tarih: 2020.04.19 22:16:32 EEST

 

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve başka ortamlarda dağıtılması yasaktır. © Copyright Gülermak A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.